บทนำ
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น
ของสำนักทะเบียนฯ
ลักษณะองค์กร
ระบบธรรมาภิบาลของสำนักทะเบียนฯ
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลผู้บริหาร/ชื่อคณะทำงาน/บุคลากร
ระดับการศึกษาของบุคลากร/งบประมาณ
การจัดการสิ่งแวดล้อม/อาคารสถานที่
กลุ่มผู้รับบริการ/ความคาดหวัง/พันธมิตร
พันธมิตรภายนอก/ความท้าทายที่สำคัญ
ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 2
ผลการดำเนินงานตาม
องค์ประกอบ และตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน
7 การบริหารและการจัดการ
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตารางที่ ส 1,ส 1ก
ส่วนที่ 3
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ
แนวทางการพัฒนาของหน่วยงาน
Web SAR Link
Facebook
กองประกันคุณภาพ ม.หอการค้าไทย
CHE QA Online System
SAR สำนักทะเบียนฯ ม.เชียงใหม่
SAR สำนักทะเบียนฯ ม.ขอนแก่น
SAR สำนักทะเบียนฯ ม.ธรรมศาสตร์
รายการหลักฐาน
1 ปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค์/แผน
7 การบริหารและการจัดการ
8 การเงินและงบประมาณ
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิบูลย์ นาคสีดี
E-mail : phibul_nak@utcc.ac.th