องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
  หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารประกอบ  
 
ตัวบ่งชี้ 9.1.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
 
 
9.1.1.1
1. ประกาศ มกค.ที่ 77/2545 เรื่อง แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 
2. คำสั่ง สทป. ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)552  
 
3. คำสั่ง สทป. ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (อางอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  
 
4. คำสั่ง สทป. ที่ 4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานภายในสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  
 
5. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
9.1.1.2
1. นโยบายการบริหารของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.1.1.1)  
 
2. คำสั่ง สทป.ที่ 1/2553,2/2553,3/2553,4/2553 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  
 
9.1.1.3
1. ดัชนีตัวบ่งชี้ตามภารกิจของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้ วันที่ 4 เม.ย.2554)  
 
9.1.1.4
1. คำสั่ง สทป.ที่ 1/2553,2/2553 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  
 
2. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2553  
 
9.1.1.5
1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการการศึกษา  
 
2. ดัชนีตัวบ่งชี้ตามภารกิจของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (ได้รับอนุมัติี้ วันที่ 4 เม.ย.2554) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1.1.3.1)  
 
9.1.1.6
1. ระบบบริการการศึกษา (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.13.2.4.5)  
 
2. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล๊กทรอนิกส์  
 
3. ระบบการจัดการงานสารบรรณ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.13.2.7.1.1)  
 
4. ระบบการจัดทำฐานข้อมูล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.13.2.4.5)  
    5. ระบบการบริหารงานงบประมาณ  
 
9.1.1.7
1. บันทึกการตอบรับการเป็นวิทยากรเครือข่ายสำนักทะเบียนและประมวลผล  
    2. บันทึก เรื่อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายสำนักทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 6/2553  
    3. เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเครือข่ายสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
4. Website www.reg.utcc.ac.th/sar  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 9.1.3 : การดำเนินกิจกรรม 5ส.
 
 
9.1.3.1
1. ประกาศ มกค. ที่ 148/2545 เรื่อง นโยบายการดำเินินกิจกรรม 5ส.  
 
2. คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ฝ่ายวิชาการ  
 
3. แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส. สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
9.1.3.2
1. คำสั่ง สทป. ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักทะเบีนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.1.5.3)  
 
9.1.3.3
1. รายงานการประชุมคณะทำงานการดำเนินกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
 
2. เอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ของสำนักทะเบียนแลประมวลผล  
 
3. ผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. (มิ.ย.2553-พ.ค.2554)  
 
9.1.3.4
1. ผลการประมินการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ทุกเดือน  
 
9.1.3.5
1. รายงานการประชุมคณะทำงานการดำเนินกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1 /ครั้งที่ 2 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1.3.3.1)  
    2. สรุปผลการติดตามการดำเนินกิจกรรม 5ส. ประจำปีการศึกษา 2553  
 
9.1.3.6
1. เอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ของสำนักทะเบียนแลประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1.3.3.2)  
    2. ผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. (มิ.ย.2553-พ.ค.2554) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1.3.3.3)  
    3. รายงานการประชุมคณะทำงานการดำเนินกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1 /ครั้งที่ 2 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1.3.3.1)  
    4. สรุปผลการติดตามการดำเนินกิจกรรม 5ส. ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1.3.5.2)  
 
9.1.3.7
1. Website 5ส., Website SAR และ Website KM  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 9.3.1 : ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 
 
9.3.1.1
1. คำสั้่ง สทป. ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  
 
2. คำสั่ง สทป. ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพภายในสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  
 
9.3.1.2
1. รายงานการประเมินตนเองของสำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553  
 
2. ดัชนี้ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1.1.3.1)  
 
9.3.1.3
1. รายงานประเมินตนเองของสำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.3.1.2.1)  
 
9.3.1.4
1. สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544-2551  
 
9.3.1.5
1. Website www.reg.utcc.ac.th/sar  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 9.3.2 : ร้อยละของการดำเนินงานตามข้อเสนอที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เสนอให้หน่วยงานปรับปรุง
 
 
9.3.2.1
1. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคระกรรมการ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1.1.4.2)  
 
2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2552 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
 
3. คำสั้่ง สทป. ที่ 4/2553 ข้อ 2 คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  
    4. เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  
    5. โปรแกรม Tell me more  
    6. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล