องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
 
  หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสารประกอบ
 
  ตัวบ่งชี้ 8.1.1 : มีระบบและกลไกในการบริหางบประมาณ  
 
8.1.1.1
1. แผนบริหารจัดการงบประมาณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
8.1.1.2
1. สรุปรายการเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณรายจ่ายดำเนินงาน (งปม.05) ประจำปีการศึกษา 2553  
 
8.1.1.3
1. บันทึก เรื่อง ขอส่งงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
 
2. งบประมาณของสำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2553 (277) วันที่ 21 พ.ค.2553  
 
8.1.1.4
1. สรุปรายการเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณรายจ่ายดำเนินงาน (งปม.05) ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 8.1.1.2.1)  
 
8.1.1.5
1. รายงานการประชุมคณะทำงาการจัดทำแผนบริหารจัดการงบประมาณ สำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1/2553, ครั้งที่ 2/2553  
 
2. บันทึก เรื่อง การส่งคืนเงินงบประมาณค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ภาคค่ำ)  
 
8.1.1.6
1. รายงานการประชุมคณะทำงาการจัดทำแผนบริหารจัดการงบประมาณ สทป. ปี 2553 ครั้งที่ 1/2553, ครั้งที่ 2/2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 8.1.1.5.1)  
 
2. แบบติดตามงบประมาณ  
 
3. บันทึก เรื่อง การส่งงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2554  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 8.1.2 : ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ
 
 
8.1.2.1
1. สรุปรายงานการเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณรายจ่ายดำเนินงาน (งปม.05) สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553