องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
 
  หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารประกอบ  
  ตัวบ่งชี้ 7.1.1 : ภาวะผู้นำของหัวหน้าหน่วยงาน  
1.1
7.1.1.1
1. นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
2. แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.1.4)  
 
3. ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 
7.1.1.2
1. รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.2.1)  
 
2. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ตามคำสั่ง สทป.ที่ 1/2553,2/2553,3/2553,4/2553 วันที่ 14 มิ.ย.2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.4)    
 
7.1.1.3
1. รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.2.1)   
    2. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ตามคำสั่ง สทป.ที่ 1/2553,2/2553,3/2553,4/2553 วันที่ 14 มิ.ย.2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.4)   
    3. ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  
    4. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี   
 
7.1.1.4
1. รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.2.1)   
    2. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ตามคำสั่ง สทป.ที่ 1/2553,2/2553,3/2553,4/2553 วันที่ 14 มิ.ย.2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.4)   
    3. การสื่อสารผ่าน E-mail address   
    4. ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.1.1.3.3)  
 
7.1.1.5
1. นโยบายการบริหารผอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.1.1.1.1)   
    2. แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.1.4)  
    3. ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.1.1.1.3)  
    4. คำสั่ง สทป.ที่ 1/2553,2/2553,3/2553,4/2553 วันที่ 14 มิ.ย.53 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)   
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่์สถาบันเรียนรู้
 
 
7.2.1
1. การปประเมินหน่วยงานตนเอง เรื่อง การจัดการความรู้ด้วย KMAT ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
2. แผนงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.3.5)  
 
3. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
4. แผนการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
7.2.2
1. คำสั่ง สทป.ที่ 4/2553 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  
 
2. แผนการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลช 7.2.1.4)  
 
7.2.3
1. Website จากURL:http//www.reg.ac.th/km/web/login.asp  
 
2. Website จากURL:http//www.reg.ac.th/km2553/main/html  
 
3. คู่มือการใช้ Web blog ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
7.2.4
1. Website จากURL:http//www.reg.ac.th/km/web/login.asp (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.2.3.1)  
 
2. Website จากURL:http//www.reg.ac.th/km2553/main/html (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.2.3.2)  
 
3. คู่มือการใช้ Web blog ของสำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.2.4.3)  
 
7.2.5
1. Website จากURL:http//www.reg.ac.th/km/web/login.asp (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.2.3.1)  
    2. Website จากURL:http//www.reg.ac.th/km2553/main/html (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.2.3.2)  
    3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
 
 
7.4.1
1. คำสั่ง สทป.ที่ 4/2553 ข้อ 4 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  
 
7.4.2
1. Risk Map ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
2. ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553  
 
7.4.3
1. การวิเคราะห์ผลกระทบ และการกำหนดมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 (รูปแบบเก่า)  
 
2. การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Risk Management : Unit Level) (รูปแบบใหม่)  
 
7.4.4
1. แผนงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553 (กผ.02.1.1-50)  
 
2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและประเมินการควบคุม ในการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 Semester 1  
 
3. แบบติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 (Risk Performance rewiew) (QF-RQA-06)  
 
7.4.5
1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าฯ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 Semester 1 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.4.4.2)  
 
2. แบบติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 (Risk Performance rewiew) (QF-RQA-06) (อ้างอิงเอกสารหมาย 7.4.4.3)  
 
7.4.6
1. รายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 7.8.2 : มีระบบและกลไกการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
 
 
7.8.2.1
1. นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
2. แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.1.4)  
 
3. แผนงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.3.5)  
 
4. แผนการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
7.8.2.2
1. คำสั่ง สทป.ที่ 4/2553 ข้อ 9 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.5.3)  
 
7.8.2.3
1. แผนการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน สำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.8.2.1.4)  
 
2. รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2553  
 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ  
 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการรับบริการ ประจำปีการศึกษา 2553  
 
7.8.2.4
1. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาี่ในการใช้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ใช้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
    3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2553  
    4. ติดตามและประเมินผลการดำำเนินงานตามแผนสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน ครั้งที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2553  
 
7.8.2.5
1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.8.2.4.3)  
    2. รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.8.2.3.2)  
    3. แบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน (ฉบับปรับปรุง)  
 
4. ร่างแผนการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2554  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 7.9.1 : การรับนักศึกษาใหม่
 
 
7.9.1.1
1. แผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553  
 
2. แผนการปฏิบัติงานการรันักศึกษา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2553  
 
3. คำสั่ง มกค.ที่ 476/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและอนุกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  
 
4. คำสั่ง มกค.ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ และคำสั่ง มกค.ที่ 108/2553 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2553  
 
5. ระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์และแผนผังห้องสัมภาษณ์ การรับสมัครร่วมกับ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์  
 
7.9.1.2
1. แผนผังการรับสมัคร/สอบสัมภาษณ์/มอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552  
 
2. แผนผังการรับสมัคร/สอบสัมภาษณ์/มอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553  
 
7.9.1.3
1. บันทึก เรื่อง ขอขอข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่  
 
2. สรุปประมาณการจำนวนรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553  
    3. สรุปอัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร โดยประมา ประจำปีการศึกษา 2553  
 
7.9.1.4
1. คำสั่ง มกค.ที่ 3/2553 และคำสั่ง มกค.ที่ 108/2553 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.9.1.1.4)  
    2. คู่มือการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี  
    3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 /ครั้งที่ 2 ร่วมการประชุมกองส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษา (โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาใหม่กับ 3 สถาบัน)  
    4. แผนภูมิสถานที่รับสมัครนักศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
    5. สรุปอัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร โดยประมาณ ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.9.1.3.3)  
 
7.9.1.5
1. สรุปปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใหม่  
 
7.9.1.6
1. คู่มือการใช้งานระบบการรับสมัครออนไลน์ (E-Admission)  
    2. แผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554  
 
   
  ตัวบ่งชี้ 7.13.2.1 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจในคุณภาพของงานบริการนักศึกษา  
 
7.13.2.1.1
1. สรุปผลค่าเฉลี่ยร้อยละของการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพของงานบริการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (มิ.ย.-ม.ค.2554)  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 7.13.2.2 : มีระบบและกลไกในการจัดทำใบปริญญาบัตร
 
 
7.13.2.2.1
1. ขอบเขตภาระงาน (Jop Description) ของหัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ แผนกรับเข้าศึกษาฯ  
 
7.13.2.2.2
1. คู่มือการจัดทำใบปริญญาบัตร  
 
2. วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เรื่อง การเตรียมใบปริญญาบัตร  
 
7.13.2.2.3
1. แผนการดำเนินงานในการจัดทำใบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553  
 
7.13.2.2.4
1. รูปภาพการดำเนินงานจัดทำใบปริญญา  
 
7.13.2.2.5
1. รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.2.1)  
 
7.13.2.2.6
1. รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มารายงานตัวเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร  
 
2. รูปภาพการปฏิบัติงานการตรวจสอบใบปริญญาบัตรก่อนส่งมอบ  
 
3. สรุปผลการดำเนินงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552  
 
7.13.2.2.7
1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2553  
    2. กระบวนการส่งมอบใบปริญญาบัตร  
 
3. กระบวนการติดตามบัณฑิตที่ไม่เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร  
       
 
ตัวบ่งชี้ 7.13.2.3 : มีระบบและกลไกในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่
 
 
7.13.2.3.1
1. นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.1.1.1)  
 
2. ประกาศ มกค. ที่ 400/2545 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขาดเอกสารมอบตัว  
 
3. ประกาศ มกค. ที่ 58/2544 เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  
 
4. มติที่ประชุมสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 (240) วันที่ 26 ตุลาคม 2548  
 
7.13.2.3.2
1. Jop Description แผนกประวัติและหนังสือสำคัญ  
 
7.13.2.3.3
1. แผนการดำเนินงานของแผนกประวัติและหนังสือสำคัญ  
 
7.13.2.3.4
1. คู่มือการปฏิบัติงานของแผนกประวัติและหนังสือสำัญ  
 
7.13.2.3.5
1. ขั้นตอนการรับเอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่ (กรณีที่นักศึกษาขาดเอกสารมอบตัว)  
 
2. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่ (กรณีตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา)  
 
3. จดหมายขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาไปยังสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่  
 
7.13.2.3.6
1. Website www.qpa.moe.go.th  
    2. รายงานการตอบรับตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ข้อมูลตอบรับ/ช้อมูลยังไม่ตอบ)  
 
7.13.2.3.7
1. รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวล (อ้างองิเอกสารหมายเลข 1.1.2.1)  
    2. รายงานการตอบรับตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา (ข้อมูลตอบรับ/ช้อมูลยังไม่ตอบ) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.13.2.3.6.2)  
 
7.13.2.3.8
1. คู่มือการตรวจสอบคุณวุฒิผ่านทาง Website www.qpa.moe.go.th  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 7.13.2.4 : มีระบบและกลไกการลดปัญหาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
 
 
7.13.2.4.1
1. คู่มือการใช้ระบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
 
7.13.2.4.2
1. แผ่นประชาสัมพันธ์ การอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา  
 
2. บันทึก เรื่อง การอบรมการใช้ระบบบริการศึกษาแจ้งคณะวิชา  
 
7.13.2.4.3
1. บันทึก เรื่อง ขอรายวิชาที่เปิดสอน และเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพร้อมทั้งตารางสอบ  
    2. เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน/สอบ ระบุจำนวนลงทะเบียน  
 
7.13.2.4.4
1. คู่มือระบบการลงทะเบียน แผนกประมวลผลและสารสนเทศ  
 
7.13.2.4.5
1. ระบบบริการการศึกษา ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
7.13.2.4.6
1. แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ของระบบริการศึกษา  
 
7.13.2.4.7
1. รายงานการประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    2. สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบริการการศึกษา  
 
7.13.2.4.8
1. รายงานการประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.13.2.4.7.1)  
    2. แผนการติดตาม/ประเมินแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2553  
    3. การติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2553  
    4. แผนการดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2554 (ร่าง)  
 
   
  ตัวบ่งชี้ 7.13.2.5 : จำนวนรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยที่ผิดพลาด  
 
7.13.2.5.1
1. รายงานสรุปยอดนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552  
 
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 7.13.2.6 : ร้อยละของความถูกต้องของเอกสารรับรองผลการศึกษา
 
 
7.13.2.6.1
1. รายงานสรุปผลการออกเอกสารรับรองผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 7.13.2.7 : มีระบบงานสารบรรณที่มีประสิทธิภาพ
 
 
7.13.2.7.1
1 .โปรแกรมการจัดการงานสารบรรณ แผนกธุรการ สำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
7.13.2.7.2
1. โปรแกรมการจัดการงานสารบรรณ แผนกธุรการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.13.2.7.1.1)  
 
7.13.2.7.3
1. แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ของระบบบริการการศึกษา (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.13.2.4.6.1)  
 
7.13.2.7.4
1. โปรแกรมการจัดการงานสารบรรณ แผนกธุรการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.13.2.7.1.1)  
 
2. สมุดบันทึกเลขที่ออกเอกสาร สำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
7.13.2.7.5
1. โปรแกรมการจัดการงานสารบรรณ แผนกธุรการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.13.2.7.1.1)  
 
7.13.2.7.6
1. คู่มือการจัดเก็บระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 
2. ระบบโปรแกรมการจัดการงานสารบรรณ แผนกธุรการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.13.2.7.1.1)  
 
3. สมุดบันทึกเลขที่ออกเอกสาร สำนักทะเบียนและประมวลผล (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.13.2.7.4.2)  
 
7.13.2.7.7
1. ตัวอย่างเอกสารที่สแกนและนำเข้าระบบ  
 
   
 
ตัวบ่งชี้ 7.13.2.8 : มีระบบและกลไกในการให้บริการตัดเกรดออนไลน์
 
 
7.13.2.8.1
1. คู่มือการใช้ระบบบริการศึกษา สำหรับอาจารย์  
    2. Website www.reg.utcc.ac.th/login โดยใช้ระหัสผ่านประจำตัวของบุคลากร  
 
7.13.2.8.2
1. บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมการตัดเกรดออนไลน์  
 
7.13.2.8.3
1. รูปถ่ายการบริการให้คำแนะ เรื่อง การตัดเกรดออนไลน์เป็นรายบุคคล  
 
7.13.2.8.4
1. แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ระบบบริการการศึกษา (อ้างเอกสารหมายเลข 7.13.2.4.6.1)  
 
7.13.2.8.5
1. บันทึกแจ้งปัญหาการส่งเกรดผ่านระบบ