องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ
 
  หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารประกอบ  
  ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  
 
1.1.1
1. แผนยุทธศา์สตร์และแผนปฏิบัติการ มหาิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2553-2557 (ฉบับปรับปรุง)  
 
2. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
3. SWOT Analysis Matrix ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 
4. แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)  
 
1.1.2
1. รายการการประชุมผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
2. รายงานการประชุมคณะทำงานแผน 5 ปี และแผนงานประจำปี สำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553  
 
1.1.3
1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัิติการ มกค. ประจำปีการศึกษา 2553-2557 (ฉบับปรังปรุง) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.1.1)  
 
2. แผนงานฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553  
 
3. แผนกที่กลยุทธ์ (Strategy Map) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.1.4)  
 
4. แผนงาน 5 ปี ของสำนักทะเบียนและประมวลผล (ปีการศึกษา 2553-2557)  
 
5. แผนงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
6. รายการงานประชุมคณะทำงานแผน 5 ปี และแผนงานประจำปี สำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.2.2)  
 
1.1.4
1. แผนงาน 5 ปี ของสำนักทะเบียนและประมวลผล (ปีการศึกษา 2553-2557) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.3.4)  
 
2. แผนงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553 (อ่างอิงเอกสรหมายเลข 1.1.3.5)  
 
3. แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนงานประจำปี สำนักทะเบียนและประมาวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
1.1.5
1. รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553  
 
2. รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผน 5 ปี /แผนงานประจำปี สำนักทะเบียนฯ ปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.2.2)  
 
3. คำสั่ง สทป.ที่ 1/2553,2/2553,3/2553,4/2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553  
 
4. รายงานการประชุมตามคำสั่ง สทป.ที่ 1/2553,2/2553, 3/2553, 4/2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553  
 
1.1.6
1. การติดตามและประเมินแผนงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 1)  
    2. การติดตามและประเมินแผนงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 2)  
 
1.1.7
1. รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำำแผน 5 ปี /แผนกงานประจำั สำนักทะเบียนฯ ปีการศึกษา 2553(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.2.2)  
    2. สรุปผลการดำเนินงานที่สำเร็จตาม KPIsปี และเป้าหมายของแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2553  
 
1.1.8
1. รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำำแผนงาน 5 ปี /แผนกงานประจำั สำนักทะเบียนฯ ปีการศึกษา 2553(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.2.2)  
    2. แผนงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2554  
    3. แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนงานประจำั สำนักทะเบียนและประมวลผล ปีการศึกษา 2554  
       
  ตัวบ่งชี้ 1.2 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด  
 
1.2.1
1. แผนงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.3.5)  
 
1.2.2
2. การติดตามและประเมินแผนงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล ปีการศึกษา 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.6.1, 1.1.6.2)