home/news
<< Section of Administration >>
 
       
ประกาศ
<< บุคลากรประจำแผนก >>
  :: แนวปฏิบัติในการโอนย้ายคณะวิืชา/สาขาวิชาของนักศึกษาปริญญาตรี
นางดวงเนตร ทิพย์พิทักษ์
  :: แนวทางปฏิบัติในการส่งผลการสอบและการประกาศผลสอบ หัวหน้าแผนก
  :: หลักเกณฑ์การให้นักศึกษากลับเข้าศึกษาต่อ E-mail : duangnetr_tip@utcc.ac.th
  :: การให้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ระดับปริญญาตร Tel. 02-697-6871
  :: กำหนดระยะเวลาการขอรับเงินเงินคืน  
  :: กำหนดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสอบ
นางทิพวรรณ หว่างไพรี
    :: กำหนดอัตราค่าตอบแทนดูข้สอบ (เพิ่มเติม) เจ้าหน้าที่ประจำแผนก
  :: กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม E-mail : tippawan_wan@utcc.ac.th
  :: การขอลงทะเบียนเรียนภายหลังเรียนผ่านครบหลักสูตรแล้ว Tel. 02-697-6871
  :: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเกรด  
  :: แนวปฏิบัติในการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ ระดับป.ตรี  
  :: แนวปฏิบัติในการคุมสอบ  
  :: แนวปฏิบัติในการออกข้อสอบ  
  :: แนวปฏิบัติในการเปิดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นักศึกษาสามารถฯ  
  :: ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานสอบภาคค่ำ  
  :: เปลี่ยนแปลงเวลาสอบไล่ปลายภาค  
  :: หลักเกณฑ์การวัดผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  
  :: แนวทางปฏิบัติในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  :: แนวทางปฏิบัติการให้และกำหนดขั้นตอนการขอ ์ I และ W  
  :: แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน (ประกาผลช้า)  
  :: การเข้าห้องสอบของนักศึกษา  
  :: แนวปฏิบัติการใช้คะแนน TOEIC เพื่อทดแทนรายวิชาอังกฤษ  
คำสั่ง พระราชบัญญัติ/กฏ/ประกาศกระทรวง
  :: กำหนดการลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ :: กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้อนุปริญญา สำหรับผ้ที่สอบ้ื้h
  :: การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ ไล่ได้ครบลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญตรี
  :: การคุมสอบและการปฏิบัติหน้าที่อื่นในการสอบ :: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
  :: มอบอำนาจลงนามในเอกสารของมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ระเบียบ :: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตร
  :: แนวทางปฏิบัติในการคืนเงินหรือการไม่ต้องชำระเงินฯ ฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
  :: ระเบียบ มกค. ว่าด้วยเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาฯ พ.ศ. 2548 :: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
  :: การศึกษานปริญญาที่สอง ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2543 :: ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
  :: การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาตรี การเรียนระดับปริญญา เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545
  :: การปฏิบัติของนักศึกษา :: พระราชบัญญัติสถาบันอุมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม
  :: วินัยนักศึกษาและบทลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
  :: เครื่องแต่งกายนักศึกษา :: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
  :: การรับโอนหน่วยกิต สำหรับหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับป.ตรี 2544 อนุปริญญา พ.ศ. 2548
แนวปฏิบ้ัติ :: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา
  :: แนวปฏิบัติในการส่งเกรดนักศึกษาในรูปแบบ Excel File :: ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ
  :: ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
บันทึก :: พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
  :: แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารขอต่ออายุการศึกษา :: พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
มติ  
  :: แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารขอต่ออายุการศึกษา  
home/news    
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744