home/news
           
 
การเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษา
 
 
»» นักศึกษาที่สอบได้ต่ำกว่า 33 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ข้อ 19.1)
»» นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 33 หน่วยกิตจขึ้นไำป แต่ต่ำกว่า 66 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ข้อ 19.2)
»» นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 66 หน่วยกิตจขึ้นไำป แต่ต่ำกว่า 99 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ข้อ 19.3)
»» นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 99 หน่วยกิตจขึ้นไำป ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ข้อ 19.4)
 
       
 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม  
 
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษามีสิทธได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ี้»» นักศึกษาภาคปกติหรือภาคค่ำ ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ภายในเวลาที่กำหนดในหลักสูตรภาคปกติ (4 ปี) หรือหลักสูตรภาคค่ำ (5 ปี) ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา (ข้อ 26.2.1)
»» เป็นนักศึกษาที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่เคยสอบวิชาใดได้ในลำดับขั้น F และต้องไม่เคยได้ในลำดับขั้น D+ หรือ D ในวิชาเอก
(ข้อ 26.2.2)
 
    ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษามีสิทธได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ี้»» นักศึกษาภาคปกติหรือภาคค่ำ ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ภายในเวลาที่กำหนดในหลักสูตรภาคปกติ (4 ปี) หรือหลักสูตรภาคค่ำ (5 ปี) ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา (ข้อ 26.3.1)
»» เป็นนักศึกษาที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และไม่เคยสอบวิชาใดได้ในลำดับขั้น F (ข้อ 26.3.2) (ข้อ
26.2.2)

 
    หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรในกรณีระยะเวลาศึกษาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในหลักสูตรภาคปกติ (4 ปี) หรือหลักสูตรภาคค่ำ (5 ปี) ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 26.2.2 หรือ ข้อ 26.2.3 ในกรณีระยะเวลาเกินไปนั้นเกิดจากข้อขัดข้องเกี่ยวกับการจัดตารางสอน หรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ และ/หรือห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษา (ข้อ 26.4)  
       
       
home/news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744