Knowledge Mangement News
  home/next  
ให้นักศึกษาชันปีที่ 1 ทุกท่าน เข้าอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 16 ก.ย. 2554 ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เวลา 9.00-17.00 น...>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่.. สำนัำกทะเบียนและประมวลผล โทร. 6873 ..
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
:: ประกาศให้นักศึกษาทำการเลือกสาขาวิชาโท  
:: ปฏิิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  
:: ปฏิทินการศึกษาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
:: ปฏิทินการศึกษาหลักสูตร BBA (International Program)  
:: ปฏิทินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552  
:::ขอเชิญประชุมบุคลากรหน่วยงานสังกัดฝ่ายวิชาการ  
:: ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนออนไลน ์ประจำปีการศึกษา 2551  
:: ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2553  
:: ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2554  
:: ปฏิทินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา และ่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  
: ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (เปลี่ยนแปลงภาคฤดูร้อน ประัจำปีการศึกษา 2554่)  
:: ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  
home/next
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744