KM กับงานทะเบียน
home/news
»» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องเล่า : การตรวจนับจำนวนข้อสอบ (กรณีมีซองข้อสอบ 2 ส่วน)

—————จากปัญหาในการนับจำนวนข้อสอบ กรณีที่มีซองข้อสอบ 2 ส่วน ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนฯ ได้ประชุมอย่างไม่เป็นทางการโดยการพูดคุยกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ หัวหน้าแผนกและ เจ้าหน้าที่ผูู้้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการทำงานตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติ แต่ก็มีปัญหาในระบบการทำงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดการไม่เข้าใจกัน จึงได้มีการเสวนาและทบทวน บทบาทหน้าที่/ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการนับ จำนวนข้อสอบ-ขาดสอบ การลงยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ การจัดเก็บใบเซ็นชื่อเข้า สอบ-ขาดสอบของ นักศึกษาในแต่ละภาค การศึกษากันใหม่ เพื่อมิให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนกันหรือเข้าใจไม่ตรงกัน โดย มีกลุ่ม งานที่รับผิดชอบหลัก ๆ 2 กลุ่ม ดังนี้
—————กลุ่มงานที่ 1 : เจ้าหน้าที่ด้านการนับข้อสอบเมื่อเจ้าหน้าที่รับ ซองข้อสอบจากอาจารย์์ผู้ควบ คุมห้องสอบนำมาส่งที่ หน้าต่างช่องที่ 2 สำนักทะเบียนฯ ให้ตรวจดูว่าครอบหรือไม่ แล้วดึงข้อสอบ/กาก ข้อสอบออกมา เพื่อทำการนับ ข้อสอบ/ กากข้อสอบ โดยตรวจดูจำนวนยอดผู้เข้าสอบทั้งหมดว่ามีจำนวน เท่าไร ขาดสอบเท่าไร จำนวนซองข้อสอบเท่าไรให้ตรงตามหน้า ซองข้อสอบในแต่ละห้อง ซึ่งเน้น กรณีมีซองข้อสอบ 2 ส่วนหรือ 2 ซอง เช่น ซอง A และซอง B หรือ ซองส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับข้อสอบทำการตรวจนับข้อสอบ ให้ถูกต้องตามจำนวนที่เข้าสอบ/ขาดสอบตามที่ระบุหน้า ซองแล้วเขียน จำนวนผู้เข้าสอบแต่ละซองจริง พร้อม ลงลายมือชื่อ 2 คน เช่น กรณีห้องสอบมีจำนวน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 63 คน และมี 2 ซอง ต้องเขียนซองที่ 1 เท่ากับ 31 และซองที่ 2 เท่ากับ 32 บนหน้าซอง โดยให้ผู้ตรวจนับจำนวนซองข้อสอบทั้ง 2 ซอง รวมกัน ต้องได้เท่ากับ 63 คน และต้องจับคู่นับเป็นห้อง ๆ ไป เสร็จ แล้วนำซองข้อสอบไปส่ง ให้กลุ่มงานลงยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ ที่ห้องประชุม สำนักทะเบียนฯ และ ส่วนซองกากข้อสอบนำส่งไปให้กลุ่มงานเก็บกากซองข้อสอบต่อไป
—————กลุ่มงานที่ 2 : เจ้าหน้าที่ลงยอดการเข้าสอบ/ขาดสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ที่บอกยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ (กลุ่มงานลงยอด) ได้รับข้อสอบ ก็ทำการตรวจเช็คข้อสอบว่ามีจำนวนกี่ซอง เขียนยอดจำนวน ถูกต้องหรือไม่ โดยบอกยอดเข้าสอบเข้าสอบให้เจ้าหน้าที่ที่ลงยอดเข้าสอบขาดสอบ เพื่อลงยอดต่อไป กรณีที่เจ้าหน้าที่ที่บอกยอดเข้าสอบขาดสอบ หรือเจ้าหน้าที่ที่ลงยอดการเข้าสอบ/ขาดสอบ ทำการตรวจ สอบ ความถูกต้องตามหน้าซอง ก่อนบันทึกลงยอด หากมีข้อสงสัย/ไม่ชัดเจนให้ตรวจดูซองข้อ สอบอีกครั้ง และส่งกลับให้เจ้าหน้าที่นับข้อสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หรือกรณีมีข้อสงสัยไม่ตรงกัน ให้ ตรวจสอบกับใบเซ็นชื่อเข้า สอบขาดสอบของ นักศึกษาที่กลุ่มงานตรวจรับใบเซ็นชื่อเข้าสอบขาดสอบ เคาน ์เตอร์บริการสำนักทะเบียนฯ เมื่อซองข้อสอบในแต่ละรายวิชาครบตามจำนวนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่มัดซอง ข้อสอบ ทำการตรวจทานความถูกต้องว่ามีจำนวนซองข้อสอบกี่ ซองถูกต้องตรงตามเอกสารการ นำส่งข้อ ซองหรือไม่ ก่อนรวบรวมซองข้อสอบ/มัดซองข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มงานส่งข้อสอบ ให้ อาจารย์ผู้ออกข้อสอบต่อไป

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (KSF)
1. ให้คำแนะนำในการตรวจนับข้อสอบ
2. ตรวจสอบก่อนลงยอดจำนวนผู้เข้าสอบ
3. มีการประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ
4. มีความเข้าใจในงาน และทำงานอย่างเป็นระบบ
5. มีความละเอียดรอบครอบในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

มาตรการป้องกัน
1. จัดอบรมหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสอบให้เป็นแนวทางเดียว กันที่ถูกต้อง
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจนับข้อสอบ เพื่อสร้างความถูกต้องในทิศทางเดียวกัน
3. จัดทำแนวทางวิธีการนับข้อสอบ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความถูกต้องและลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หัวข้อเรื่อง : การตรวจนับจำนวนข้อสอบ (กรณีมีซองข้อสอบ 2 ส่วน)

โดย : K. ปริณดา
สร้าง : 18 ก.ค. 2553 เวลา 9.30 แก้ไข 20 ก.ค. 2553 เวลา 10.00

 
ประวัต
 
ปริณดา ดำมะณี
หน. แผนกตารางเรียนและตารางสอบ
e-mial : Parinda_dum@utcc.ac.th
facebook
Web Board Registrar
home/news
Page
1
2