KM กับงานทะเบียน
home/news
»» เทคนิคการตรวจเช็คและมัดซองข้อสอบ/ซองคำถาม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

————เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซองข้อสอบให้ครบโดยการคัดแยกส่วน หรือคัดแยกเป็นชุด ๆ (ถ้ามี) ซึ่งดูจาก อาจารย์ผู้สอนเป็นหลักฯ และตรวจนับจำนวนซองคำตอบให้ตรงกับยอดที่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบกลุ่มที่ 3 ได้ บันทึกไว้ และนำซองโจทย์ที่ผ่านการลงรายละเอียดในใบปะหน้าซองคำตอบเรียบร้อยแล้ว วางบนของซอง คำตอบของแต่ละรายวิชา เพื่อเตรียมมัดข้อสอบฯ โดยมัดและเย็บซองคำตอบ-ซองคำถามเข้าด้วยกัน พร้อม นับจำนวนตามรายละเอียดให้ถูกต้อง และวางกองที่จุดพักเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงาน ส่งข้อสอบให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการต่อไป
วิธีการตรวจสอบ/มัดข้อสอบพร้อมซองคำตอบ
————1. นับจำนวนซองคำตอบให้ถูกต้องหลักฐาน “ใบปะหน้าซองคำตอบ”
————2. กรณีซองคำตอบมีส่วน ให้คัดแยกและกองเป็นส่วน 1 และ ส่วนที่ 2 โดยนับจำนวนซองให้ ้ครบตาม “ใบปะหน้าซองคำตอบ”
————3. กรณีมีซองคำตอบและซองคำถามมีอย่างละ 1 ซอง ให้เย็บรวมเข้าด้วยกัน
————4. กรณีซองคำตอบมีปริมาณหลายซอง ให้แบ่งครึ่ง แล้วเขียน “จำนวนซอง” บนหน้าซองคำตอบ แต่ละซอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งข้อสอบให้อาจารย์ตรวจสอบดูได้ง่าย และสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องต่อไป
————5. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง พร้อมมัดซองข้อสอบให้เรียบร้อย และวางที่จุด “วางซองคำ ตอบและซองคำถาม” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานส่งข้อสอบให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการตรวจเช็ค ความถูกต้องต่อไป

หมายเหตุ
: มีซองคำตอบและซองคำถาม (เพิ่มเติม) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่แผนกตารางสอบฯทราบ และทำ บันทึกให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งข้อสอบให้อาจารย์ผู้สอนฯ ดำเนินการต่อไปหัวข้อเรื่อง : เทคนิคการตรวจเช็คและมัดซองข้อสอบ/ซองคำถาม

โดย : K. พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค. 2553 เวลา 9.30 แก้ไข 20 ก.ค. 2553 เวลา 10.00

 
ประวัต
 
หน. แผนกบริการและรับลงทะเบียน
e-mial : Phibul_nak@utcc.ac.th
facebook
Web Board Registrar
home/news
Page
1
2