KM กับงานทะเบียน
home/news
»» เทคนิคการลงยอดในหลักฐานใบรับข้อสอบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

————เจ้าหน้าที่รับซองใส่โจทย์จากเจ้าหน้าที่กลุ่มนำกระดาษคำถาม-คำตอบใส่ซองกรอกคะแนน พร้อมติดสติ๊กเกอร์ “ใบปะหน้าซองคำตอบ” ที่ด้านซ้ายมุมซอง และสติ๊กเกอร์ “ซองคำตอบ” เพื่อสะดวก ในการคัดแยก/บันทึกจำนวนเข้าสอบ /ขาดสอบ /ห้องสอบ/ซองคำตอบและซองคำถาม และบันทึกตัวเลข จำนวน นศ.เข้าสอบ/ขาดสอบ/ห้องสอบ/ซอง คำตอบ /ซองคำถาม หรือกรณีมีส่วนที่ 1 , 2 เพื่อให้กลุ่มส่งซองกระดาษคำตอบ-คำถามให้อาจารย์ผู้สอน
วิธีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหลักฐานลายมือชื่อรับข้อสอบไปตรวจ
————1. ลงรายการยอดจำนวนเข้าสอบรวม/จำนวนซอง/กาก จนครบทุกรายวิชา เช่น BA304-1 กม.แรงงาน 151 1 กาก 1

หลักฐานลายมือชื่อรับข้อสอบไปตรวจ
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2552 / 2
รายวิชา
เข้าสอบ
จำนวนซอง
กาก
ลายมือชื่อรับข้อสอบ
BA304-1 กม.แรงงาน
151
3
3
3
 
( จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด)
(จำนวนห้องสอบทั้งหมด)
(จำนวนซองข้อสอบทั้งหมด)

หมายเหตุ : จำนวนยอดซองข้อสอบทั้งหมดอาจมีมากกว่า จำนวนห้องสอบทั้งหมด

————2.กรอกรายการยอดรวมจำนวนเข้าสอบ/จำนวนขาดสอบ/จำนวนห้องสอบ/จำนวนซองคำตอบ (ดูจากแบบ ฟอร์มลงยอดฯ) และจำนวนซองคำถาม (กาก) (ดูจากหลักฐานการบันทึกรับข้อสอบไปตรวจ) จนครบทุก รายการ เช่น 151 ขาด10 3 ห้อง ซองคำตอบ 3 ซองคำถาม (กาก) 3

(สติ๊กเกอร์)
ใบปะหน้าซองคำตอบ
จำนวน นศ. เข้าสอบ
............151.......... คน
จำนวน นศ. ขาดสอบ
..............10...........คน
จำนวน ห้องสอบ
................3...........ห้อง
จำนวน ซองคำตอบ
................3...........ซอง
จำนวน ซองคำถาม
................3...........ซอง
กรณีแยกส่วน
คำตอบส่วนที่ 1 จำนวน
...................-........ซอง
คำตอบส่วนที่ 2 จำนวน
...................-........ซอง
คำตอบส่วนที่ 3 จำนวน
...................-........ซอง
หมายเหตุ : กรณีที่ข้อสอบมีมากกว่าหนึ่งส่วน รายชื่อและแบบแสดงลักษณะกระจายคะแนนจะอยู่ในส่วน ที่หนึ่ง

————3. หลังจากลงยอดครบทุกรายวิชาเรียบร้อย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มที่ 3 กับเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ กลุ่มที่ 2 ทบทวน/ตรวจสอบความถูกต้องรายการดังกล่าว เช่น ยอดเข้าสอบ / ยอดซองคำถาม /ยอดซอง คำตอบ

หัวข้อเรื่อง : เทคนิคการลงยอดในหลักฐานใบรับข้อสอบ

โดย : K. พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค. 2553 เวลา 9.30 แก้ไข 20 ก.ค. 2553 เวลา 10.00

 
ประวัต
 
หน. แผนกบริการและรับลงทะเบียน
e-mial : Phibul_nak@utcc.ac.th
facebook
Web Board Registrar
home/news
Page
1
2