KM กับงานทะเบียน
home/news
»» เทคนิคการลงยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

————ในการทำงานก่อนการลงยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนการลงยอดโดยนำแบบฟอร์ม ตารางสอบรวมของทุกคณะและแบบฟอร์มตัดห้อง สอบ มาตรวจดูความสัมพันธ์ว่ามีรายวิชาไหนที่มีรหัสรายวิชาเก่า-ใหม่ เพื่อมาตัดและรวมกลุ่มรายวิชาเดียวกันให้ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ในแบบฟอร์มลง ยอดจำนวนนักศึกษา และทำการขีดฆ่ารายวิชาที่ซํ้ากันในแบบฟอร์มลงยอด จำนวน นักศึกษาที่เข้าสอบ- ขาดสอบ เช่น รหัสวิชาเก่า /ใหม่ กลุ่มวิชาเดียวกันแต่ต่างคณะวิชา โดยให้ใช้รหัสวิชา เดียวกัน และดีดจำนวนยอดรวมผู้สมัครสอบ ในแต่ละรายวิชาก่อน เพื่อสะดวกในการกระทบยอดในการลงยอด เข้าสอบ-ขาด สอบ
วิธีการลงยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ
————1.ลงรายการยอดเข้าสอบ-ขาดสอบตามการบอกของเจ้าหน้าที่คัดแยกซองคำตอบและบอกยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ จนครบ ทุกห้อง เช่น 1301 64 ขาด 1 / 65 1 / 1 กาก 1 และลงรายการในช่อง “หมายเหตุ” (ถ้ามี) เช่น สอบห้องพยาบาล มีทุจริต หรือกักตัวสอบ

แบบฟอร์มลงยอดจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ-ขาดสอบ
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2552 / 2
วิชา .................
ห้อง
สมัครสอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
รวม
จำนวนซอง
กาก
หมายเหตุ
 
1301
65
64
1
65
1
1
ห้องพยาบาล 1
 
1302
65
64
1
-
1
1
ทุจริต 1
 
1303
65
65
-
65
1
1
ต่างสถาบัน 1
รวม
4
195
193
2
195
3
3

————2. เมื่อลงยอดครบทุกห้องในรายวิชาแล้ว ดีดจำนวนยอดเข้าสอบ-ขาดสอบทั้งหมด และเขียน “ตัวเลข” จำนวนยอด รวมตามรายการดังกล่าว พร้อมวงเล็บปีกกา และเขียน “ตัวเลข” จำนวนยอดซองคำถาม (จากการดูหรือบอก ของกลุ่มเก็บกระดาษคำถาม) หรือ เรียกสั้นว่า “ซอง กาก” เช่น วงเล็บ = 5
————3.ทำตามรายการข้อที่ 1 และข้อที่ 2 จนครบทุกวิชาในคาบ/เวลา/วันที่สอบ/ห้องสอบ ตามลำดับ กรณีี่ที่มี ีการปรับเปลี่ยนจำนวนยอด ผู้สมัครสอบ เนื่องจากเพิ่ม/ลด ให้ “ขีดฆ่า “ ในช่องดังกล่าว เช่น ช่องจำนวนสมัครสอบ 57 เป็น 66
————4. เมื่อลงยอดครบทุกห้องในแต่ละรายวิชาครบแล้ว บอกจำนวนยอดทั้งหมด /จำนวนยอดห้องสอบ /จำนวนยอด ซองคำตอบ และจำนวน ซองคำถาม หรือกาก ให้กับกลุ่มลงยอดในหลักฐานการับข้อสอบไปตรวจ ต่อไป
หมายเหตุ : กรณีมีการทุจริต ให้ลงยอดเข้าสอบจริง ขาดสอบจริง ส่วนคำว่า “ทุจริต” ให้เขียนไว้ที่ช่องหมายเหตุ หรือ ที่ว่าง ๆ

หัวข้อเรื่อง : เทคนิคการลงยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ

โดย : K. พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค. 2553 เวลา 9.30 แก้ไข 20 ก.ค. 2553 เวลา 10.00

 
ประวัต
 
หน. แผนกบริการและรับลงทะเบียน
e-mial : Phibul_nak@utcc.ac.th
facebook
Web Board Registrar
home/news
Page
1
2