KM กับงานทะเบียน
home/news
»» เทคนิคการคัดแยกซองและบอกยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

————เจ้าหน้าที่รับซองคำตอบจากกลุ่มตรวจนับจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ ที่ผ่านการตรวจนับและลงชื่อ ผู้ตรวจนับจำนวน 2 ท่าน เรียบร้อยพร้อมคัดแยกซองตามคณะและตามรายวิชาแยกเป็นกอง ๆ เพื่อสะดวก ในการตรวจสอบและบอกยอดเข้าสอบ-ขาดสอบให้ครบตามจำนวนดังกล่าว โดยตรวจสอบจำนวน ยอด ที่เข้าสอบ-ขาดสอบตามหน้าซองจากเจ้าหน้าที่ตรวจนับจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ พร้อมบอกจำนวน เข้าสอบ-ขาดสอบ และวาง เรียงตามลำดับห้องไว้เป็นกอง ๆ ตามรายวิชาและคณะ ดังนี้
วิธีการดูและบอกยอดเข้าสอบ-เข้าสอบ
————1.กรณีเป็นซองคำตอบแบบทำในกระดาษคอมพิวเตอร์ : ให้สังเกตจำนวนยอดผู้สมัครสอบตามคณะ และ รายวิชา ซึ่งดูยอดเข้าสอบ-ขาดสอบที่อาจารย์ผู้ควบคุมห้องสอบให้ตรง กับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจนับจำนวนนักศึกษาเข้า สอบในแต่ละซอง โดยบอกยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ และจำนวนซองคำตอบ เช่น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะ...............................................
สอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2552
วันที่สอบ.........................................................เวลา..........................น
วิชา.......................................................................................................
สำหรับอนุกรรมการควบคุมห้องสอบจำนวนผู้สมัครสอบ........คน จำนวนเข้าสอบ........คน จำนวนผู้ขาดสอบ........คน
เลขที่..................................ถึง.....................................
เลขทะเบียนขาดสอบ......................................................
จำนวนผู้ทุจริต.................คน เลขทะเบียน..........................
หมายเหตุ.....................................................................
ลงชื่อ.....................ลงชื่อ.........................ลงชื่อ.............
(อนุกรรมการควบคุมห้องสอบ)
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจนับ
จำนวนซองกระดาคำตอบ..............ซอง
จำนวนกระดาษคำตอบ...................ชุดลงชื่อ.................................................
ลงชื่อ.................................................

————• แบบซองคำตอบ 1 ซอง บอกห้องสอบ 1301 เข้าสอบ 45 ขาดสอบ 5 จำนวนเต็ม 50 จำนวนซอง 1 / 1 (หรือเรียกสั้น ๆ 1301 45 ขาด 5 / 50 , 1 / 1 ) หรือ เช่น ห้อง 1301 50 เต็ม จำนวนซอง 1 / 1 หรือ (เรียกสั้น ๆ 1301 50 เต็ม , 1 / 1 )
————• แบบซองคำตอบมี 2 ส่วน บอกห้องสอบ 1301 เข้าสอบ 45 ขาดสอบ 5 จำนวนเต็ม 50 จำนวนซองส่วนที่ 1 จำนวน 1 /ส่วนที่ 2 จำนวน 1 (หรือเรียกสั้น ๆ 1301 45 ขาด 5 / 50 ส่วน 1 /1 , ส่วน 2 /1 ) หรือวิธีการนับ : ให้นับจำนวนยอดทั้ง 2 ซอง รวมกันแล้ว บอกจำนวนยอด เช่น ซองส่วนที่ 1 = 25 ส่วนที่ 2 = 25 ให้นับ (25+25 = 50) รวมกันแล้วบอก 50 เต็ม 1/1 เป็นต้น

หัวข้อเรื่อง : เทคนิคการคัดแยกซองและบอกยอดเข้าสอบ-เข้าสอบ

โดย : K. พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค. 2553 เวลา 9.30 แก้ไข 20 ก.ค. 2553 เวลา 10.00

 
ประวัต
 
หน. แผนกบริการและรับลงทะเบียน
e-mial : Phibul_nak@utcc.ac.th
facebook
Web Board Registrar
home/news
Page
1
2