KM กับงานทะเบียน
home/news
»» ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

————ข้าพเจ้าเริ่มทำงานในสำนักทะเบียนฯ ในปี พ.ศ. 2523 โดยทำหน้าที่อยู่เคาน์เตอร์บริการช่อง คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกอย่างเริ่มต้นอย่างมีความสุข และความยินดีทั้งตัวเอง และเพื่อนร่วมกัน ซึ่งการ ทำงานนั้นอาศัยการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน และ ด้วยการสังเกตวิธีการทำงานสมัยนั้น การสอนงานใช้ ้ระบบพี่สอนน้อง ยังไม่มีคู่มือฯ อย่างเป็นทางการ คู่มือที่ดีคือ การปฏิบัติงานจริงของจริง การทดลอง ปฏิบัติงานนั้นจะ ผิดหรือถูก เห็นผลจากการปฏิบัติกัน เลย แต่โอกาสผิดนั้นมีน้อย เพราะลักษณะงาน ค่อยๆ เริ่มจากพื้นฐานไปสู่ระดับขั้นสุดท้าย นับว่ามีความสุขกับการทำงานมาก
————ต่อจากนั้น โลกเปลี่ยนไปทำให้ระบบงานเริ่มมีการแข่งขันกันมากขึ้น ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว ไปตามธรรมชาติ ทุกงาน ทุกคน มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้วยจากการ ทำงานด้วยระบบมือทำจนมาเป็นการผสมผสานระหว่างมือทำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ทุกคน ต้องมี ีการปรับตัว และเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับยุคสมัย ความสุขกับงานเริ่มลดลงตามสภาพ (ยกเว้น คนที่มีพรสวรรค์ ทักษะเฉพาะตัว) แต่สำหรับข้าพเจ้ายังถือได้ว่าก็มี ความสุขกับการทำงานอยู่ เพราะเป็นคนชอบแสวงหาความรู้ และเทคโนโลยีอยู่เสมอทำให้ประสบการณ์และความรู้ ต่าง ๆ สะสม อยู่ข้างในตลอดมา จากธรรมชาติที่ได้รับความรู้จากระบบพี่ถ่ายทอดมายังน้อง หรือ จากเพื่อนถ่ายทอด
มายังเพื่อนต่อไป หรือ จากคนที่เคยทำก่อนถ่ายทอดมายังคนที่เริ่มจะทำ ทำให้เกิดความสุขในการ ทำงานอย่างต่อเนื่องที่ทำงานได้ ทำงานเป็น โดยเฉพาะทำงาน แล้วก็ได้เงินเดือนด้วย ยิ่งมีความสุข ใหญ่
————หลังจากนั้นต่อมา นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์เข้าสู่ชีวิตประจำวันของทุกคน จนเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำงานในโลกปัจจุบัน จากระบบงานด้วยมือ ทำสู่ ระบบงานด้วยมือทำ+คอมพิวเตอร์มากขึ้น ๆ จนเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ จนทำให้ระบบงานต้องมีการปรับปรุงอย่างเป็นระบบและ มีคุณภาพด้วย ดังนั้น ระบบงานที่ฝังอยู่ในตัวข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสได้ใช้ และได้จัดเรียงให้เป็นเรื่องราว อย่างเป็นขั้น เป็นตอน จึงได้มีการพิจารณา นึกคิดว่า งานนี้ควรจะจัดการกับมัน อย่างไรให้ดีที่สุด จึงได้ ้คอย ๆ เริ่มจุดประกาย โดยการเขียนขั้นตอนของงานแต่ละชิ้น ชิ้นแล้ว ชิ้นเล่า แล้วนำมาอ่าน พิจารณา ว่าตกล่นอะไรไป นำมาปรับปรุงใหม่ จนทำให้เกิดการเขียนออกมาเป็นรูปแบบเอกสาร หรือ คู่มือต่าง ๆ
ที่เข้ากับยุคสมัยใหม่ และเหมาะสมกับนวัตกรรม อทิ คู่มือการใช้บริการที่สำนักทะเบียนฯ คู่มือการใช้ ้ระบบบริการทางการศึกษา คู่มือปฏิบัติงานและรายงานประเมินตนเอง ของสำนักฯ (SAR) เป็นต้น ซึ่งเอกสาร หรือคู่มือฯ เหล่านี้ ถือว่าเป็นผลงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจและมีความสุขต่อการทำงาน ด้านนี้อย่าง มาก ข้าพเจ้าดีใจที่ได้มีส่วนร่วมและรวบรวมความรู้ที่อยู่ในตัวเอง หรือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนอื่นๆ ออกมาเป็นองค์ความรู้อย่างรูปธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนในอนาคต


หัวข้อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงาน

โดย : K. พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค. 2553 เวลา 9.30 แก้ไข 20 ก.ค. 2553 เวลา 10.00

 
ประวัต
 
หน. แผนกบริการและรับลงทะเบียน
e-mial : Phibul_nak@utcc.ac.th
home/news
Page
1
2