COPs สำนักทะเบียนและประมวลผล
page 1

 

บันทึกข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าเริ่มทำงานในสำนักทะเบียนฯ ในปี พ.ศ. 2523 โดยทำหน้าที่อยู่เคาน์เตอร์บริการช่องคณะ เศรษฐศาสตร์ ทุกอย่างเริ่มต้นอย่าง อย่างมีความสุข และความยินดีทั้งตัวเอง มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการคัดแยกซองและบอกยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ

ในการคัดแยกซองและบอกยอดเข้าสอบ-ขาดสอบนั้น เจ้าหน้าที่รับซองคำตอบจากกลุ่มตรวจนับจำนวนนักศึกษาเข้าสอบที่ผ่านการ ตรวจนับและลงชื่อ ผู้ตรวจนับจำนวน 2 ท่าน เรียบร้อยพร้อมคัดแยกซองตามคณะและตามรายวิชาแยกเป็นกอง ๆ เพื่อสะดวก มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: เทคนิคการคัดแยกซองและบอกยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการลงยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ

ในการทำงานก่อนการลงยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนการลงยอดโดยนำแบบฟอร์มตารางสอบรวมของทุก คณะและแบบฟอร์มตัดห้องสอบ มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: เทคนิคการลงยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการลงยอดในหลักฐานใบรับข้อสอบ

เจ้าหน้าที่รับซองใส่โจทย์จากเจ้าหน้าที่กลุ่มนำกระดาษคำถาม-คำตอบใส่ซองกรอกคะแนน พร้อมติดสติ๊กเกอร์ “ใบปะหน้าซองคำตอบ” ที่ด้านซ้ายมุมซอง และสติ๊กเกอร์ “ซองคำตอบ” เพื่อสะดวก ในการคัดแยก/บันทึกจำนวนเข้าสอบ /ขาดสอบ /ห้องสอบ/ซองคำตอบ และซองคำถาม มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM .กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: เทคนิคการลงยอดในหลักฐานใบรับข้อสอบ
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 23 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการตรวจเช็คและมัดซองข้อสอบ/ซองคำถาม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซองข้อสอบให้ครบโดยการคัดแยกส่วน หรือคัดแยกเป็นชุด ๆ (ถ้ามี) ซึ่งดูจาก อาจารย์ผู้สอนเป็นหลักฯ และ ตรวจนับจำนวนซองคำตอบให้ตรงกับยอดที่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบกลุ่มที่ 3 ได้ บันทึกไว้ มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: เทคนิคการตรวจเช็คและมัดซองข้อสอบ/ซองคำถาม
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 23 ก.ค.2553 เวลา 9.30
แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30

   
home/news
Page
6
7
8
9
next