COPs สำนักทะเบียนและประมวลผล
page 3

 

บันทึกข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านางชุติมา เพชรรักษ์ หัวหน้าแผนกตรวจสอบฯ ทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบจบ และ หลักสูตรจบของคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะบัญชี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร e-learning เหตุเกิด เมื่อภาคปลาย มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การให้บริการทางโทรศัพท์ (สอบถามรายละเอียดหลักสูตร)
โดย K ชุติมา
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »»
เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านางน้อย พลายประเสริฐ ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบจบและดูหลักสูตรจบคณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ เหตุเกิดในภาคการศึกษาฤดูร้อนมีผู้ปกครอง โทรมาสอบถามข้อมูลนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การตอบข้อมูลทางโทรศัพท์แก่ผู้ปกครองนักศึกษา
โดย K ปริณดา
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ หิรัญลลิต เจ้าหน้าที่ประจำแผนกประวัติฯ ทำหน้าที่เกี่ยวกับฐานประวัตินัก ศึกษา และิ์ดูแลการทำ transcript รุ่นเก่าๆ เพราะยิ่งรุ่นเก่า ๆ ทำยากเพราะใช้พิมพ์ดีดพิมพ์ แต่ปัจจุบัน ใช้ระบบการแสกนเอกสารเข้าไปในเครื่องในการทำทรานสคริป แบบใหม่จะไวขึ้น มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การทำ Transcript ของนักศึกษารุ่นเก่า
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านางพรพิมล บูรณสิงห์ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกประวัติฯ ทำหน้าที่เกี่ยวกับประวัตินักศึกษา เกิดเหตุเมื่อสมัยอยู่แผนกบริการ มีศิษย์เก่าคนหนึ่งเดินทาง จากจ. เชียงใหม่เพื่อมาขอTranscript มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM .กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การจัดส่งใบ Transcript ทางไปรษณีย์ กรณีผู้ขอเอกสารอยู่ต่างจังหวัด
โดย K พรพิมล
สร้าง : 23 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

้ข้าพเจ้านางรัชนีวัลย์ ภิรมวงศ์ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกบริการฯ มีหน้าที่รับชอบเกี่ยวกับการ ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ เหตุเกิดเมื่อประมาณภาคปลาย ของปีการศึกษาหนึ่ง ปัญหาเกิด จากเด็กนักศึกษามาปรึกษาว่าเรียนครบตามระยะเวลา แต่กลัวว่าจะไม่จบ มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการ
โดย K รัชนีวัลย์
สร้าง : 23 ก.ค.2553 เวลา 9.30
แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30

   
home/news
Page
5
6
7
8
9
next