COPs สำนักทะเบียนและประมวลผล
page 2

 

บันทึกข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านางพรรณี ขันธหัตถ์ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับเรื่องทุจริตการสอบ ซึ่งในแต่ละ ภาคการศึกษาแต่ละครั้งจะมีนักศึกษาทุจริตการสอบ มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: นักศึกษาทุจริตในการสอบ
โดย K พรรณี
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »»
เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

จากปัญหาในการนับจำนวนข้อสอบ กรณีที่มีซองข้อสอบ 2 ส่วน ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนฯ ได้ประชุมอย่างไม่เป็น ทางการโดยการพูดคุยกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ หัวหน้าแผนกและ เจ้าหน้าที่ผูู้้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการทำงานตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติ มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: เทคนิคการคัดแยกซองและบอกยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ
โดย K ปริณดา
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านายพิบูลย์ นาคสีดี ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบริการฯ มีหน้าที่ให้บริการแ่ก่นัีกศึกษาและ ผู้มาใช้บริการที่สำนักทะเบียนฯ ซึ่งส่วน ใหญ่งานที่ทำเป็นด่านหน้าของสำนักทะเบียนฯ ที่ให้บริการผู้ปกครอง และนักศึกษา เหตุเกิดในวันหนึ่งมีผู้ปกครองท่านหนึ่งมาติดต่อ ขอเอกสาร มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การให้บริการที่เคาน์เตอร์
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านางศิริพร ศรีมูล ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประมวลผลฯ ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลฐาน ข้อมูลทางการศึกษาของสำนักทะเบียนฯ เหตุเกิดในเรื่องงานสอบภาคการศึกษาหนึ่ง ซึ่งในทางปฏิบัติงานเรา ได้แยกการให้บริการเกี่ยวกับงานสอบออกเป็นสถานีย่้อยๆ 4 สถานมีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM .กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การปฏิบัติงานสอบตามสถานีสอบ
โดย K ศิริพร
สร้าง : 23 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

้ข้าพเจ้านางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประวัติฯ โดยดูแลและควบคุมเกี่ยวกับ ประวัตินักศึกษา เหตุเกิดเมื่อกลางภาคต้น ของปีการศึกษาหนึ่ง ได้มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มา ขอเข้าสอบ เนื่องจากถูกล๊อคข้อมูลที่ระบบทะเบียนฯ นักศึกษาด้วยเงื่อนไขที่ขาดส่ง มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การล็อคข้อมูลนักศึกษา กรณีที่ขาดส่งใบคุณวุฒิการศึกษา
โดย K พรเพ็ญ
สร้าง : 23 ก.ค.2553 เวลา 9.30
แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30

   
home/news
Page
5
6
7
8
9
next