home/news
           
 
ระยะเวลาการศึกษา
 
 
»» ภาคปกติ นักศึกษาต้องศึกษามีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า และต้องเรียนครบตามหลักสูตร (ข้อ 13.1)
»» ภาคค่ำ นักศึกษาต้องศึกษามีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า และอย่างมากไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า และต้องเรียนครบตามหลักสูตร(ข้อ 13.2)
»» นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตตามระเบียบฉบับนี้ ข้อ 8 ให้มีระยะเวลาการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย และระเบียบของมหาวิทยาลัย (ข้อ 13.3)
»» นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 99 หน่วยกิตจขึ้นไำป ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ข้อ 19.4)
 
       
 
การพ้นสภาพ  
 
ี้»» นักศึกษาต้องสอบให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.50 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคแรก (ข้อ 18.1)
»» นักศึกษาต้องสอบให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาแรกของนักศึกษา (ข้อ 18.2)
»» นักศึกษาภาคปกติที่มีระยะเวลาการศึกษาครบ 16 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า หรือนักศึกษาภาคค่ำที่มีระยะเวลาการศึกษา ครบ 20 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าแล้ว แต่สอบได้หน่วยกิตยังไม่ครบตามหลักสูตรก็ดี หรือได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ก็ดี จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ข้อ 18.3)
»» นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน หรือไม่ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลตามข้อ 9.2 มหาวิทยาลัยจะจำหน่ายชื่อออกจาก ทะเบียนนักศึกษา (ข้อ 18.4)
»» มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้างแรง (ข้อ 18.5)
»» มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (ข้อ 18.6)
»» ลาออก (ข้อ 18.7)
»» ตาย (ข้อ 18.8)
 
       
 
ี้การขอคืนค่าเล่าเรียน
 
    »» นักศึกษาขอเพิกถอนวิชา เพราะมหาวิทยาลัยประกาศยกเ้ลิกการสอบวิชานั้น นักศึกษามีสิทธิขอคืนค่าเล่าเรียนวิชานั้นได้เต็ม จำนวนภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันประกาศยกเลิก (ข้อ 22.1)
»» นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาภายใน 3 สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 1 สัปดาห์ของภาคฤดูร้อน นับตั้งแต่การเปิดภาคการศึกษา มีสิทธิขอคืนเงินค่าเล่าเรียนนั้นได้เต็มจำนวน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้ามาได้ใน การศึกษาภาคแรก จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว (ข้อ 22.2)
»» นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาเมื่อพ้นกำหนดในข้อ 22.2 จะไม่มีสิทธิขอคืนค่าเล่าเรียนวิชานั้น (ข้อ 22.3)
 
       
       
home/news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744