รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง (Buddy System)
home/news  

»» การสอนงานระบบ "พี่เลี้ยง"

————ระบบพี่เลี้ยง หรือ เรียกอีกอย่างว่า  “รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง”   ก็ว่าได้ ภาษาอังกฤษใช้ช่อว่า “Buddy System” หรือ “Mentoring” หรือ “Coaching”  เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วย เสริมให้การปรับตัวของพนักงานใหม่ของหน่วยงานประสบความสำเร็จในการทำงานระยะเวลาอันสั้น โดย กำหนดให้พนักงานเก่าหรือรุ่นพี่ ๆ ที่มีประสบการทำงานมานาน ค่อยเป็น พี่เลี้ยงให้แก่พนักงานใหม่ในการทำให้พนักงานใหม่สามารถติดต่อ สัมพันธ์กับสมาชิกอื่นๆ ในหน่วยงานภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่เคร่งเครียด  และสามารถจะช่วย ให้พนักงานใหม่ รู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับจาก พนักงานเก่าในหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
  
————ในส่วนของแผนกบริการฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการรับพนักงานมาใหม่ จำนวน 1 คน ทำให้ต้องมีการสอนวิธีการทำงานกัน เพื่อให้เกิดการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยหัวหน้างานได้นำระบบพี่เลี้ยงมาใช้ เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ได้มีความรู้สึกสบายใจมากขึ้น โดยให้มีการพูดคุยซักถามปัญหาจากเพื่อร่วมงาน แทนที่จะพูดคุยกับ หัวหน้างานโดยตรง ซึ่งหัวหน้างานฯ ได้ใช้ระบบให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องและ ช่วยแนะนำการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับลูกน้องของตนเอง  โดยจัดทำ คู่มือปฏิบัติงานลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พนักงานได้ศึกษา/ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้……

วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) แผนกบริการฯ )
ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Proceduer Manual) แผนกบริการฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานดำเนินการเกี่ยวกับใบปริญญาบัตร แผนกรับเข้าศึกษาฯ
ู่คู่มื่อการปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมใบปริญญาบัตร แผนกรับเข้าศึกษาฯ
คู่มื่อการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิมพ์ใบปริญญาบัตร แผนกรับเข้าศึกษาฯ
คู่มื่อการปฏิบัติงาน เรื่อง วันพิธีประสาืทปริญญาบัตร แผนกรับเข้าศึกษาฯ
ู่คู่มื่อการปฏิบัติงาน เรื่อง การบันทึกรับหนังสืือเข้า-ออก แผนกธุรการฯ
คู่มือปฏิบัติงานของแผนกประวัติฯ
คู่มือปฏิบัติงาน งานทะเบียน ระบบบริการการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบฯ
คู่มือปฏิบัติงานของแผนกตารางสอบฯ
   
home/news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744