สภากาแฟ (Sapha Coffee)

home/news  

ภาษาอังกฤษ (English language) เป็นตระกูลมีต้นตระกูลมาจากเป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแรกมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ภาษา อังกฤษถือเป็นภาษากลาง (lingua franca) เนื่องจากอิทธิพลทางทหาร เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ การเมือง และ วัฒนธรรมของและ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะว่าภาษาอังกฤษนั้น ได้เข้ามามีบทบาท อย่างยิ่ง ต่อผู้คนในหลากหลายอาชีพ ซึ่งบางอาชีพต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านภาษาอังกฤษ มาช่วยประสานงาน ทำให้งานทุกอย่าง นั้นง่ายราบรื่น และ สำเร็จลงไปได้ด้วยดี
ภาษาอังกลิช/แองกลิช (Angles) เป็นภาษา โบราณซึ่งใช้กันในชนชาติแองโกลที่อพยพสู่ ู่เกาะบริเตน และเป็นหนึ่งใน ภาษาแบบฉบับ ของภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้น หากพูดถึงภาษาแองกลิชแล้ว ก็ต้องระวังเสียงพ้องกับคำว่า ภาษาอังกฤษ

 
home/news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744