สภากาแฟ (Sapha Coffee)

   

~ พลังใจหนทางสู่ความสำเร็จ : ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว การเรียน การทำงานจะเป็นผู้ที่มีพลังใจในตนเอง ซึ่งเป็นแรงจับที่คอย กระตุ้นให้มีความพยายามที่จะทำในสิ่งที่ต้องการจนสำเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างไม่ท้อต่อ อุปสรรคใด ๆ พลังใจที่กล่าวถึงนี้ก็คือ ความมุ่งมั่น ตั้งใจอันแน่วแน่ เป็นความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของเรานั้น เอง
~ การที่จะมีพลังใจในชีวิตได้ จะต้องเริ่มต้นที่การรู้จักตนเองก่อน ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นที่ต้องการมาก ที่สุดในชีวิตของเรา แล้วนำสิ่งนั้นมาตั้งเป็นจุดหมาย เช่น ในเรื่องของการเรียนก็ต้องมีเป้าหมายของการที่จะนำ เอาความรู้
ความสำเร็จในการศึกษาไปใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งจะทำให้เรามีการพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น นำความต้องการนั้นมาเป็นเป้าหมาย บวกกับความมั่นใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองว่าเราสามารถที่จะทำได้ สามารถ เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเราเอง เรามาเสริมสร้างพลังใจให้มีขึ้นในตัว เราได้ตามแนวทาง 5 ประการ ดังนี้
- ประการแรก : เป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นและมีเหตุผล เป็นผู้นำด้านความคิดให้แก่ตัวเอง สามารถ ตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเอง
- ประการที่สอง : พึ่งตนเอง ดังคำกล่าวที่ว่า " ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน " ยังนำมาใช้ได้ไม่ล้าสมัย พยายามทำ สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ควรพึ่งพาผู้อื่นตลอดเวลา
- ประการที่สาม กล้าเผชิญปัญหา ต่อสู้กับอุปสรรค ยอมรับได้ทั้งความสำเร็จและความผิดหวัง คิดว่า ปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ดังนักปราชญ์กล่าวไว้ว่า " ปัญหามาปัญญาเกิด "
- ประการที่สี่ : ทำทุกอย่างเต็มความสามารถ ใช้ความสามารถของตนเองให้เต็มที่ มีความรับผิดชอบ ตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ ทำให้ดีที่สุดทั้งกำลังกาย กำลัง ความคิด และกำลังใจเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย
- ประการที่ห้า : พัฒนาตนเอง พยายามแข่งขันกับตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์เปิดใจ มองโลกให้กว้าง รู้จักให้รวมถึงการให้อภัยด้วย
ดังนั้น เมื่อเรามีพลังใจแน่วแน่สามารถทำได้อย่างไม่ย่อท้อ ความภาคภูมิใจความมีคุณค่าในตนเอง ก็เป็นสิ่งที่ตามมา ความสำเร็จย่อมอยู่ในมือของเรา แม้ดวงใจดวงน้อยนิดพิชิตอุปสรรคได้ ถ้าใส่พลังใจเต็มเปี่ยม
By: ธาริณี มาลัยมาตร์
,มุมการงาน
 
     
   
   
     
   
 
 

     
   
     
     
   
     
     
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Page
1
......Next
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744