SAPHA Caffee UTCC Registrar
home/news
"
»» มุมการทำงาน  
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนกลยุทธ์ของแผนกบริการฯ
————จากการที่ได้พูดคุยในที่ประชุมระดับหัวหน้าแผนกของสำนักทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 ไปแล้วนั้น ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เน้นให้หัวหน้าแผนกทุกคนต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวชี้วัด ที่จะทำให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำเสนอเรื่องวิสัยทัศน์ ดังนี้
(ร่าง)

แผนกลยุทธ์การปรับปรุงการดำเนินงานของแผนกบริการ/รับลงทะเบียน
สำนักทะเบียนและประมวลผล

วิสัยทัศน์  (Vision)

แผนกบริการ/รับลงทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการและมีผลการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับเงื่อนไขกับระบบงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกท่าน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ในแผนกให้มีความรอบรู้ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้คำขวัญที่ว่า “บริการด้วยน้ำใจ  ใฝ่รอบรู้  มุ่งสู่ความทันสมัย 
ก้าวไกลสู่ระบบสากล”

โดยในแผนงานระยะยาว  (Long-rang-Planning)  หรือ แผนกลยุทธ์  (Strategic Planning)   เป็นแผนงานที่กำหนดเป้าหมายหลัก และนโยบายของ หน่วยงาน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557) โดยมีแผนงานที่กำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรการสำคัญตามแนวกลยุทธ์การพัฒนางานของแผนก บริการ/รับลงทะเบียน และสอดคล้องกับแผนงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล  ซึ่งประกอบด้วยช่วงเวลาดังนี้
ช่วงที่ 1   ระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2554 เตรียมความพร้อมในการปรับตัวและสร้างขีดความสามารถของแผนกบริการ/รับลงทะเบียน ให้มีคุณภาพระดับ สากล โดยมีกลยุทธ์ คือ

 1. ปรับแต่งกระบวนการทำงานและวิธีการทางด้านการให้บริการของแผนกบริการ/รับลงทะเบียนให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 2. สนับสนุนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาช่วยงานอย่างจริงจัง และเต็มรูปแบบ
 3. ลดความซ้ำซ้อนของระบบการทำงาน และวิธีปฏิบัติงานของแผนกบริการ/รับลงทะเบียน
 4. เพิ่มพูนระดับทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่แผนกบริการฯ และยกระดับเป็นมืออาชีพในด้านการให้บริการ

ช่วงที่ 2   ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2555  ดำเนินการให้มีลักษณะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในรูปแบบเกือบไร้กระดาษ (Paperless) และมีลักษณะการเชื่อมโยงเป็นเครือ ข่ายทั่วทั้งระบบ ภายในและระบบ Intranet/Internet  โดยมีกลยุทธ์ คือ

 1. แปรสภาพระบบการทำงาน และการให้บริการไปสู่รูปแบบการให้บริการทางอิเล็กโทรนิคส์
 2. ปรับระบบรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการจัดการทางด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัยฯ

ช่วงที่ 3   ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2556  สร้างภาพลักษณ์ให้มีบทบาทในด้านบริการให้เกิดความพึงพอใจแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยมีส่วนร่วมที่ดีระหว่าง เจ้าหน้าที่กับผู้ใช้ บริการ โดยมีกลยุทธ์คือ

 1. พัฒนากลไกการจัดการด้านการให้บริการที่ยึดหลักผลงานเป็นสำคัญ
 2. ปรับปรุงบทบาท ภารหน้าที่ และวิธีการบริการงานภายในแผนกบริการ/รับลงทะเบียนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

ช่วงที่ 4   ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2557  ปรับปรุงระบบงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผลอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมุ่งเน้นรูปแบบที่ ผลสัมฤทธิ์ (Results) หรือความสัมฤทธิผลเป็นหลัก โดยมีกลยุทธ์ คือ

 1. แปรสภาพไปสู่รูปแบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งระดับปฏิบัติงาน และด้านผลงานหลัก
 2. สามารถวัดผลการปฏิบัติงานหลักตามมาตรฐาน หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ภารกิจ  (Mission)
แผนกบริการ/รับลงทะเบียน เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่ทำหน้าที่หลักในด้านการให้บริการข้อมูลและใบคำร้องต่าง ๆ แก่นักศึกษาและผู้ใช้ บริการทุกท่าน ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้บริการ รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบรู้ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักทะเบียนและประมวลผลที่ได้กำหนดไว้ โดยดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  ซึ่งสามารถกำหนดภารกิจหลักที่รับผิดชอบของแผนกบริการ/รับลงทะเบียนได้ดังนี้

 1. งานวางแผนและพัฒนาระบบงานด้านการบริการ
 2. งานรับใบลงทะเบียนนักศึกษาตามปฏิทินการศึกษา
 3. งานรับใบลงทะเบียนล่าช้า
 4. งานรับใบเพิกถอน-เพิ่มเติม และสับเปลี่ยนวิชา
 5. งานรับใบเพิกถอนติดสัญลักษณ์ W
 6. งานออกใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ประเภทตรวจสอบเกรด
 7. งานรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) /หนังสือรับรองและบัตรนักศึกษา
 8. งานรับใบคำร้องทั่วไป
 9. งานรับใบคำร้องขอลาออก/ลาพักการศึกษา
 10. งานรับใบคำร้องขอลงทะเบียนและสอบร่วมกับภาคปกติ/กลุ่ม 1
 11. งานรับใบคำร้องขอลงทะเบียนและสอบร่วมกับภาคค่ำ/กลุ่ม 2
 12. งานรับใบคำร้องขอลงทะเบียนข้ามคณะ/ขอลงทะเบียนต่ำกว่าที่กำหนด/ขอลงทะเบียนเกินกว่าที่กำหนด
 13. งานรับใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (พร้อมเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)
 14. งานรับใบคำร้องขอแจ้งย้ายที่อยู่ของนักศึกษา/ผู้ปกครอง
 15. งานรับใบคำร้องขอ Transcript/หนังสือสำคัญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
 16. งานรับใบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา สำหรับผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษา
 17. งานบริการติดต่อสอบถามข้อมูลนักศึกษา
 18. งานบริการติดต่อสอบถามบุคคลทั่วไป
 19. งานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของแผนกบริการ/รับลงทะเบียน
 20. งานจัดทำคู่มือการใช้บริการที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
 21. งานปรับปรุงรูปแบบเอกสาร/ขั้นตอนระยะเวลาการยื่นเอกสารและขั้นตอนการยื่นเอกสาร
 22. งานรวบรวมสรุปยอดสถิติข้อมูลการใช้บริการของนักศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 23. งานสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการ
 24. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยสำนักทะเบียนและประมวลผล

วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อให้การพัฒนางานด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกท่านในเบื้องต้น บรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนการพัฒนางานคุณภาพและสอดคล้อง กับระบบงานของ สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนางานของแผนบริการ/รับลงทะเบียน ไว้ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อสร้างระบบงานด้านบริการให้มีคุณภาพทั้งปริมาณและความถูกต้อง
 2. เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นในด้านบริการ
 3. เพื่อการพัฒนาระบบงานด้านบริการให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
 4. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการด้านการบริการให้มีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
  เทคโนโลยีและสังคม

นโยบายเบื้องต้นการให้บริการ (Policy)
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนางานแผนกบริการ/รับลงทะเบียน และแผนพัฒนางานคุณภาพของสำนักทะเบียนและประมวลผล จึงได้วางนโยบายเบื้องต้น การให้บริการ ดังนี้

 1. มุ่งให้บริการในด้านการลงทะเบียนเรียน ตลอดจนการเพิกถอน เพิ่มเติม และสับเปลี่ยนวิชาให้แก่นักศึกษา
 2. ให้คำปรึกษาและแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้บริการที่สำนักทะเบียนและประมวลผลอย่างชัดเจน
 3. ให้บริการคำร้องประเภทต่าง ๆ และบริการติดต่อสอบถามแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการ
 4. มุ่งปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านบริการให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์
ภายใต้วัตถุประสงค์และนโยบายเบื้องต้นการให้บริการดังกล่าว  เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีวัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicators : KPIs) ของสำนักทะเบียนและ ประมวลผล จึงกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบงานของแผนกบริการ/รับลงทะเบียน  (พ.ศ.2553 – 2557)  ดังต่อไปนี้

 1. เสริมสร้างขีดความสามารถของแผนกบริการ/รับลงทะเบียนให้มีคุณภาพระดับสากล
 2. เสริมสร้างความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการในรูปแบบเกือบไร้กระดาษ
 3. เสริมสร้างความพึงพอใจในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
 4. เสริมสร้างความพึงพอใจในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ

การกำหนดกลยุทธ์  
ในการจัดทำแผนกลยุทธ์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน่วยงานเสียก่อน เพื่อให้การ กำหนดกลยุทธ์ สามารถดำเนินไปถึงเป้าหมายในแต่ละระดับได้ ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมครั้งนี้ได้เลือกสรรเฉพาะที่เป็นปัจจัยสำคัญ และมีผล กระทบต่อการจัดการด้านบริการของ แผนกบริการ/รับลงทะเบียนโดยตรง  โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

วิธีดำเนินการ
แผนกบริการ/รับลงทะเบียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านบริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานของแผนกฯ และสอดคล้อง กับแผนงานของ สำนักทะเบียนฯ ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการดำเนินงานตามแผนงานออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แผนงานระยะสั้น (Short-range-Planning) และแผนงานระยะยาว (Long-rang-Planning) หรือ แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

1.  แผนงานระยะสั้น (Short-range-Planning) เป็นแผนการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีการศึกษา     (มิ.ย.2553 -  พ.ค.2554) ส่วนใหญ่แผนงานของ แผนกบริการ/ รับ ลงทะเบียนดำเนินการเกี่ยวกับการับรับลงทะเบียน/ เพิกถอน/ เพิ่มเติม/ สับเปลี่ยนวิชา และรับใบคำร้องปะเภทต่าง ๆ ตามปฏิทินการ ศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ๆ หลายด้าน ดังนี้

            ด้านบุคลากร
            อัตรากำลังบุคลากรของแผนกบริการ/รับลงทะเบียน ที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 3  คน  ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง

ระดับ

จำนวน : คน

1. หัวหน้าแผนกบริการ/รับลงทะเบียน

6

1

2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประจำแผนกบริการ/รับลงทะเบียน

6

1

3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประจำแผนกบริการ/รับลงทะเบียน

-

1

             ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
            จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์  ที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของแผนกบริการ/รับลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

รายการ

จำนวน : รายการ

1. โต๊ะทำงานแบบเคาน์เตอร์บริการ

3

2. โต๊ะทำงานแบบวางเครื่องพิวเตอร์

1

3. เก้าอี้บุผ้าแบบมีล้อหมุนได้ชนิดมีเท้าแขน

1

4. เก้าอี้บุผ้าแบบมีล้อหมุนได้ชนิดไม่มีเท้าแขน

2

5. ตู้เอกสารชนิดไม้แบบ 8 ช่องใส่เอกสาร

1

6. ตู้เอกสารชนิดไม้แบบ 2 ประตู

1

7. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก

1

8. โทรศัพท์ชนิดมีสาย

1

9.  ที่เย็บกระดาษ ยี่ห้อ MAX

3

10. NUMBERING ยี่ห้อ MAX ขนาดใหญ่

2

11. NUMBERING ยี่ห้อ MAX ขนาดเล็ก

3

12. ที่เจาะกระดาษ ยี่ห้อ CARL

1

13. ตรายางโลโก้ทะเบียน  ขนาดใหญ่

3

14. ที่ปั้มวันเดือนปี ยี่ห้อ ART

3

15. ตาแกรงเหล็กใส่เอกสาร

8

            ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์
            จำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแผนกบริการ/รับลงทะเบียน  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่ออุปกรณ์/ เครื่องมือ

จำนวน : รายการ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น Intel CORE DUO 2  ยี่ห้อ ACER

1

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น Intel CORE DUO 2  ยี่ห้อ ACER

1

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น Intel CORE DUO 2  ยี่ห้อ ACER

1

4. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA  FS-1020D

1

            ด้านเอกสารที่รับผิดชอบ
            แผนกบริการ/รับลงทะเบียน ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาแบบฟอร์มใบคำร้องพร้อมลำดับขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษา โดยมีการกำหนดรหัสแบบฟอร์ม ใบคำร้องประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

ชื่อแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร

รหัสเอกสาร

1.    แบบฟอร์มขอ Transcript /หนังสือรับรองและบัตรนักศึกษา

สทป.101

2.    แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

สทป.102

3     แบบฟอร์มขอลาออก/ลาพักการศึกษา

สทป.103

4.    แบบใบคำร้องขอลงทะเบียนและสอบร่วมกับภาคปกติ

สทป.104

5.    แบบใบคำร้องขอลงทะเบียนและสอบรวมกับภาคปกติ

สทป.105

6.    แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มเติม/เพิกถอนวิชา

สทป.106

7.    แบบฟอร์มขอลงทะเบียนข้ามคณะ/ ลงต่ำกว่าที่กำหนด/ ลงเกินกว่าที่กำหนด

สทป.107

8.    แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/แจ้งย้ายที่อยู่

สทป.108

9.    แบบฟอร์มขอ Transcript /หนังสือสำคัญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

สทป.109

10.  แบบฟอร์มขอแจ้งจบการศึกษา สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

สทป.110

11.  แบบฟอร์มการขออนุมัติให้สัญลักษณ์ I

สทป.702

12.  แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต สำหรับหลักสูตรระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี

            ด้านการใช้บริการของนักศึกษา
            จำนวนรายละเอียดที่นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการใบคำร้องประเภทต่าง ๆ ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน  ประจำปีการศึกษา 2552  โดยแยกตามประเภท คำร้องดังนี้

รายการ

จำนวน : ราย

1. ใบคำร้องเพิกถอน-เพิ่มเติมและสับเปลี่ยนรายวิชา

715

2. ใบคำร้องขอหนังสือรับรอง/Transcript/บัตรนักศึกษา

15,304

3. ใบคำร้องทั่วไป

4,250

4.  ใบคำร้องขอลาออก/ลาพักการศึกษา

871

5. ใบคำร้องขอลงทะเบียนสอบร่วมกับภาคปกติ

6

6. ใบคำร้องขอลงทะเบียนสอบร่วมกับภาคค่ำ

79

7. ใบคำร้องขอลงทะเบียนข้ามคณะ/ ลงทะเบียนต่ำ/ ลงทะเบียนเกิน

2,014

8. ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-แจ้งย้ายที่อยู่

400

9. ใบคำร้องขอหนังสือสำคัญ/Transcript ขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา

3,107

10.ใบคำร้องขอแจ้งคาดว่าจบการศึกษา

2,002

รวม

30,823

            ด้านงบประมาณ
            แผนกบริการ/รับลงทะเบียน มีโครงการต่างๆ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีีการศึกษา 2552 ดังนี้

ประเภทของงาน/โครงการ

จำนวน : หน่วย

จำนวนเงิน

1. กระดาษแบบฟอร์มคำร้องประเภทต่าง ๆ A4 ชนิด 80 แกรม เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มคำร้องประเภทต่าง ๆ ที่สำหรับบริการให้แก่นักศึกษา

75,000 แผ่น

13,963.50

รวมเป็นเงิน

 13,963.50

            ด้านการบริหารกิจกรรม
            การดำเนินกิจกรรมของแผนกบริการ/รับลงทะเบียน มุ่งเน้นด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยมีความสัมพันธ์และเงื่อนไขระยะเวลาการ ดำเนินงานระหว่างแผนกบริการฯ  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

เป้าหมาย  (KPIs)

กิจกรรม

ช่วงเวลา

1. ระยะเวลาในการรับใบคำร้องประเภทต่าง ๆ

ทำการรับใบคำร้องประเภทต่าง ๆ และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ทันที
ครึ่งวันทำการ

2. ระยะเวลาการให้บริการออกใบ (Transcript) ประเภทตรวจสอบเกรด

ทำการออกใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ประเภทตรวจสอบเกรด

ทันที

3. ระยะเวลาในการรับและส่งใบคำร้องขอทำ
ใบแสดงผล การศึกษา (Transcript) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำการรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ทันที
ครึ่งวันทำการ

            ด้านสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ
            การวิเคราะห์ข้อมูลในการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีต่อการขอใช้บริการที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สำนักทะเบียนและ ประมวลผล   ซึ่งเปรียบเทียบค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2551 : 2552  
โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้


ลักษณะการบริการ

ค่าร้อยละของความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ

ปี 2551
(ครั้งที่ 1)

ปี 2551
(ครั้งที่ 2)

ปี 2552

 ปี 2551
(ครั้งที่ 1)

ปี 2551
(ครั้งที่ 2)

ปี 2552

1. มีการแจ้งข้อมูลและข้อมูลปฏิบัติให้ทราบ

 92.01

 90.07

87.42

2.53

 2.42

 2.22

2. มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสม

95.27

93.05

 92.06

2.63

2.53

 2.49

3. มีการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว

95.26

92.88

 91.03

2.79

2.63

 2.58

4. มีการให้บริการที่ตรงต่อเวลานัดหมาย

96.75

95.36

 96.02

2.82

2.77

 2.73

5. มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/งาน

97.03

96.84

 97.35

2.90

2.86

 2.83

6. มีระบบงานที่มีความทันสมัย/ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม

96.75

94.87

 92.03

2.89

2.78

 2.61

7. มีความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

94.37

92.20

 89.08

2.76

2.63

 2.49

8. มีความกระตือรือร้น เต็มใจของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

97.64

92.72

 92.39

2.95

2.75

 2.63

9. มีความสุภาพของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

97.04

92.72

 93.05

2.97

2.77

 2.82

10. มีการให้คำปรึกษา/คำแนะนำเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่

95.85

92.05

 94.70

2.93

2.77

 2.78

11. มีความพร้อม/พอเพียงของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

91.98

87.73

 91.06

2.70

2.57

 2.58

12. คุณภาพในภาพรวมในการให้บริการ

97.32

94.18

 95.34

2.92

2.76

 2.73

หมายเหตุ    ช่วงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจและความหมาย
0.00 – 0.80  หมายถึง  ไม่พอใจ            0.81 – 1.60  หมายถึง  พอใจน้อย           1.61 – 2.40  หมายถึง  พอใจ               
2.41 – 3.20  หมายถึง  พอใจมาก          3.21 – 4.00  หมายถึง  พอใจมากที่สุด

            ด้านแผนปฏิบัติงาน
แผนกบริการ/รับลงทะเบียน ได้ทำการวางแผนปฏิบัติงานของแผนกฯ ประจำปีการศึกษา 2553 ตามปฏิทินการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเสร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันลงทะเบียนทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา  

 • ภาคต้นวันที่ 4 – 7 พ.ค. 2553 
 • ภาคปลาย วันที่ 20 – 24 ก.ย. 2553 
 • ภาคฤดูร้อน  วันที่ 9 – 11 ก.พ. 2554  

2. วันลงทะเบียนล่าช้า  

 • ภาคต้น วันที่ 14 – 18  มิ.ย. 2553
 • ภาคปลาย วันที่ 1 – 5 พ.ย. 2553 
 • ภาคฤดูร้อน  วันที่  21 – 25 มี.ค. 2554

3. วันเพิกถอน/ สับเปลี่ยนวิชา/ เพิ่มเติมวิชา  

 • ภาคต้น วันที่ 21 – 2  ก.ค. 2553
 • ภาคปลาย  วันที่ 8 - 19 พ.ย. 2553  
 • ภาคฤดูร้อน วันที่ 28 – 1 เม.ย. 2554

4. วันสอบกลางภาค  

 • ภาคต้น  วันที่ 2  -  7 ส.ค. 2553 
 • ภาคปลาย วันที่ 20 – 25 ธ.ค. 2553

5. วันเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์  

 • ภาคต้น วันที่ 6 – 10 ก.ย.  2553     
 • ภาคปลาย วันที่ 24 - 28 ม.ค. 2554   
 • ภาคฤดูร้อน วันที่ 25 – 29 เม.ย. 2554      

6. สอบไล่ปลายภาค  

 • ภาคต้น วันที่ 11  – 22  ต.ค. 2553   
 • ภาคปลาย วันที่ 21  ก.พ. - 5  มี.ค.  2554   
 • ภาคฤดูร้อน วันที่ 16 - 21 พ.ค. 2554                                             

7. พิมพ์ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ประเภทตรวจสอบเกรด  มีการดำเนินกิจกรรมทุกเดือน

8. รับใบคำร้องประเภทต่าง ๆ  มีการดำเนินกิจกรรมทุกเดือน

ารสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
หลังจากการดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรแล้วนั้น สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths = S)

 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือ อุปกรณ์กรที่พร้อมช่วยให้การทำงานได้อย่างมีคุณภาพ
 2. บุคลากรในแผนกมีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ตลอดจนมีภาพลักษณ์ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้บริการ
 3. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถให้บริการติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน (Weaknesses = W)

 1. การเก็บรวบรวมสถิติ และการวิจัยผลการดำเนินงานหรือข้อมูลต่าง ๆ ยังขาดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 2. สถานที่การให้บริการแก่นักศึกษาคับแคบ ไม่เอื้อต่อการให้บริการติดต่อแก่นักศึกษา
 3. บุคลากรทั้งภายในและภายนอกแผนกบริการฯ ยังขาดความเข้าใจในระบบงานที่ดี ตลอดจนความรักในหน่วยงานเท่าที่ควร

โอกาส (Opportunities = O)

 1. การนำเทคโนโลยีแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ในแผนกบริการฯ  เป็นโอกาสให้การดำเนินงานของแผนกบริการฯ สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วกว่าอดีต
 2. การปรับปรุงระบบงาน การฝึกอบรม การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนา
  ระบบงานของแผนกบริการได้มากขึ้น

 
อุปสรรค (Threats = T)

 1. ในระบบการทำงานทั่วไป ยังขาดการประสานงานหรือความรวมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทำให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติิงาน ในบางเรื่อง
 2. ขาดทิศทางในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้
 3. ความเข็มงวดเรื่องกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ประกาศ ในการปฏิบัติงานมีมากเกินไป

2. แผนงานระยะยาว (Long-rang-Planning) หรือ แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นแผนงานที่กำหนดเป้าหมายหลักและนโยบายของ องค์กร ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557) โดยมีแผนงานที่กำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรการสำคัญตามแนวกลยุทธ์การพัฒนางานของ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน และสอดคล้องกับ แผนงานของสำนักทะเบียนฯ ซึ่งประกอบด้วยความจุดมุ่งหมายและกลวิธีที่สำคัญตามแนว กลยุทธ์หลัก ๆ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 :  สร้างขีดความสามารถของแผนกบริการ/รับลงทะเบียนให้มีคุณภาพระดับสากล

           จุดมุ่งหมาย  มุ่งสร้างการจัดการด้านระบบการให้บริการในรูปแบบสากล ซึ่งในปัจจุบันระบบการให้บริการเป็นลักษณะแบบ Manual ผสมกับระบบคอมพิวเตอร์เป็น ส่วนใหญ่ ทำให้การบริการด้านเอกสารและการบันทึกรับเอกสารเกิดความล่าช้า เนื่องจากปริมาณการติดต่อรับบริการด้านเอกสารที่สำนักทะเบียนและประมวลผลมีจำนวน มากขึ้น และต้องการความรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดให้มีวิธีการบริหารจัดการด้านบริการใหม่โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยทำการปรับปรุงวิธีการให้เต็มรูปแบบ และ ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจะก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของแผนกบริการฯ ไปสู่สากลต่อไป

————
กลวิธี
 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านการให้บริการและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของแผนกบริการฯ โดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และดูงานอย่าง ต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจการบริการอย่างมีคุณภาพ
 2. สร้างระบบการติดตามและประเมินคุณภาพด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้มาใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถให้สอดคล้องกับ มาตรฐานระดับสากล
 3. สนับสนุนและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของแผนกบริการฯ รุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ เพื่อทดแทนเจ้าหน้าที่ของแผนกฯ คนเก่า ที่ต้องสับเปลี่ยน โยกย้ายหน้าที่หรือเกษียณอายุการทำงาน

กลยุทธ์ที่ 2 :  เสริมสร้างความรู้และำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการในรูปแบบเกือบไร้กระดาษ
         จุดมุ่งหมาย  มุ่งสร้างความพร้อมทางด้านการให้บริการให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้วยความภาคภูมิใจ ก่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานด้านความรู้และนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ระบบการทำงานในรูปแบบเกือบไร้กระดาษ เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ในการจัดการด้านบริการแก่นักศึกษาและ ผู้ใช้บริการ ตลอดจนสร้างความสมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านบริการกับนักศึกษาและผู้ใช้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

            กลวิธี

 1. จัดหาฐานข้อมูลขั้นตอนการใช้บริการที่สำนักทะเบียนและประมวลผล บนเครือข่ายเทคโนโลยี เพื่อการบริการด้านข้อมูลต่าง ๆ ทางการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนปรับปรุง พัฒนา และบำรุงรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามแผนพัฒนาที่กำหนด
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเอกสาร รวมทั้งการขอเอกสารและรับเอกสารต่าง ๆ  ทางการศึกษาได้ทางระบบ Internet/Intranet  เพื่อ ให้นักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลได้สะดวกขึ้น มีความถูกต้องที่สามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลได้
 3. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการด้านบริการทางเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัยฯ

กลยุทธ์ที่ 3 :  เสริมสร้างความพึงพอใจในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
          จุดมุ่งหมาย  เพื่อส่งเสริมการจัดการและการบริหารด้านการให้บริการที่โปร่งใสและชัดเจนโดยมีส่วนร่วมที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนปรับปรุง บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านบริการให้เกิดความพึงพอใจแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกท่าน

———
กลวิธี

 1. พัฒนากลไกลการจัดการด้านการให้บริการที่ยึดผลงานเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ ไปสู่ ลักษณะของแผนพัฒนางานของแผนกบริการ/รับลงทะเบียนที่ชัดเจน
 2. ปรับปรุงบทบาท ภารหน้าที่ และวิธีการบริหารงานภายในแผนกบริการ/รับลงทะเบียน ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความเปลี่ยน แปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และความคาดหวังของนักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกท่าน
 3. ให้มีการประเมินคุณภาพทุกด้านของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจ

กลยุทธ์ที่ 4 : ปรับปรุงระบบงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมุ่งเน้นรูปแบบผลสัมฤทธิ์
           จุดมุ่งหมาย   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของแผนกบริการ/รับลงทะเบียน ให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ ปฏิบัติงานที่เกิดผลงาน เป็นหลัก และสามารถวัดผลได้ โดยใช้หลัก PDCA  ที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

            กลวิธี

 1. แปรสภาพรูปแบบการทำงานภายในหน่วยงาน โดยยึดผลของงานเป็นหลัก เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานภายในแผนกให้มีคุณภาพ
 2. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โดยเน้นการทำงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ และผลของงานออกมาในรูปแบบที่เป็นไปตามเป้าหมายที่
  กำหนดไว้
 3. มีการวัดผลและประเมินผลงานเป็นระยะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

โดย K. พิบูลย์

 
home/news
Page
1
2