SAPHA Caffee UTCC Registrar
home/news
"
»» มุมการทำงาน  
การกำหนดเป้าหมาย

————
จากการที่ได้พูดคุยในที่ประชุมระดับหัวหน้าแผนกของสำนักทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 ไปแล้ว นั้น ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เน้นให้หัวหน้าแผนกทุกคนต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อ เป็นตัวชี้วัด ที่จะทำให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำเสนอเรื่องวิสัยทัศน์ ดังนี้

เป้าหมาย คือ สิ่งที่เรายึดมั่นจะไปถึง : ซึ่งมีความหมายดังนี้
————1. หมายถึง การกำหนดสิ่งที่ต้องในอนาคตซึ่งหน่วยงานจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือ
————2. หมายถึง เป็นการกำหนดพันธกิจ/ภารกิจในรูปของผลลัพธ์ที่สำคัญที่ต้องเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า อะไร คือ สิ่งที่หน่วยงานยึดมั่น และ ผูกพันที่จะต้องทำให้เสร็จ

———— ฉะนั้น เป้าหมายที่ดีจะต้องได้มาจาก พันธกิจและค่านิยมของหน่วยงานที่กำหนดขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงนำเอามาแปลความหมาย ตีความ และ ขยายความออกมา เพื่อกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ดังนั้นการตั้งเป้าหมายกระทำได้หลายแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เช่น
————1. เป้าหมายที่สะท้อนถึงการปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด ระดับของการปฏิบัติงานบางประเภทมีกำหนดอยู่ในระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การให้บริการแก่นักศึกษาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ระเบียบของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น การตั้งเป้าหมายประเภทนี้ต้องใช้ระเบียบตามที่หน่วยงานกำหนด
————2. เป้าหมายที่ตั้งตามระดับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เป้าหมายประเภทนี้แสดงให้เก็นว่าผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่น่าพึงพอใจขนาดไหน
————3. เป้าหมายในระดับที่สามารถบรรลุผลได้ เป็นการตั้งเป้าหมายให้อยู่เหนือระดับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ไม่กำหนดให้สูงเกินไป เพื่อระดับที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนด
————4. เป้าหมายแบบท้าทาย การกำหนดเป้าหมายและท้าทาย เพื่อกระตุ้นผลการปฏิบัติให้สูงขึ้น ในกรณีเช่นนี้หน่วยงานต้องมีความจำเป็นเร่ง ด่วน หรือต้องการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเน้นการทบทวนและค่อยปรับระดับเพิ่มที่ละน้อย

ตัวอย่างวิธีการตั้งเป้าหมาย

1. มีระเบียบกำหนดระดับของผลการปฏิบัติงานหรือไม่ มี / ไม่มี (ถ้ามีให้ใช้ระดับที่กำหนดไว้แล้วเป็นเป้าหมาย)
2. พอใจระดับการปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือไม่ พอใจ / ไม่พอใจ (ถ้าพอใจให้ใช้กำหนดเป้าหมายตามระดับผลการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบัน
3. จำเป็นต้องปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยรีบด่วนหรือไม่ จำเป็น / ไม่จำเป็น (ถ้าจำเป็นให้ใช้กำหนดเป้าหมายแบบ
ท่าทาย) (ถาไม่จำเป็นให้กำหนดเป้าหมายในระดับที่สามารถบรรลุผลได้)
home/news
Page
1
2