SAPHA Caffee UTCC Registrar
home/news
"
»» มุมการทำงาน  
การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)

———
จากการที่ได้พูดคุยในที่ประชุมระดับหัวหน้าแผนกของสำนักทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 ไปแล้ว นั้น ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เน้นให้หัวหน้าแผนกทุกคนต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อ เป็นตัวชี้วัด ที่จะทำให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำเสนอเรื่องวิสัยทัศน์ ดังนี้

 
 

การกำหนดกลยุทธ์

————ในการจัดทำแผนกลยุทธ์นั้น เมื่อได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์เสร็จแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การำหดนกลยุทธซึ่งเปรียบเสมือนแนวทางที่จะทำให้เเราสามารถไปถึงเป้าหมายในแต่ละระดับได้ และการที่จะสามารกำหนดกลยุทธ์ให้ได้ผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงานเสียก่อน ในที่นี้ขอใช้ SWOT Analysis :

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก จุดแข็ง และจุดอ่อนในด้านต่าง ดังนี้
————1. ความพร้อมของบุคลากรในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น ความรู้ความสามารถ ความสามัคคี เสียสละ ความรัก ความรับผิดชอบในงาน
————2. สถานะทางการเงิน เช่น งบประมาณที่ได้รับ
————3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
————4. การให้บริการที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีคุณภาพ
————5. การบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ไม่ลำเอียด และมีความขัดเจน
————6. รูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย เช่น ช่องทางการให้บริการ
————7. มีโครงสร้างการบริหารที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว
————8. มีการทำงานอย่างเป็นระบบ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน โดยจะพิจารณาจากโอกาศและอุปสรรคของหน่วยงาน ดังนี้
————1. สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป เช่น ด้านกฏ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทบาทของผู้ได้รับผลประโยชน์ ความขัดแย้งของผู้บริหารว่า มีมาก น้อยแค่ไหน และ งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง
————2. สภาพแวดล้อมภายนอกทางการแข่งขัน เช่น คู่แข่งขันที่ทำหน้าที่คล้ายกัน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นใหม่ที่ทำหน้าที่คล้ายกัน ความ
คาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย และบริการอื่น ๆ ที่ทดแทนกันได้

home/news
Page
1
2