SAPHA Caffee UTCC Registrar
home/news
"
»» มุมการทำงาน  
การพัฒนาวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

————
จากการที่ได้พูดคุยในที่ประชุมระดับหัวหน้าแผนกของสำนักทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 ไปแล้วนั้น ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เน้นให้หัวหน้าแผนกทุกคนต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกให้ชัดเจน ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวชี้วัด ที่จะทำให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำเสนอ เรื่องวิสัยทัศน์ ดังนี้


วิสัยทัศน์ (Vision) คือ

————1. ความมุ่งหมายในสถานภาพที่เรา หรือหน่วยงานจะไปเป็นหรือจะไปอยู่....ในอนาคตข้างหน้าสักวันหนึ่ง
————2. สถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ อย่าง ที่บุคคล หรือหน่วยงานมุ่งหมาย มุ่งหวัง หรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต

แนวคิดเกี่ยวกับยการพัฒนาวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

————1. ผู้นำหรือหัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นคิดริเริ่ม
————2. ต้องสร้างบรรยากาศแบบเปิดเผยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและสนับสนุนวิสัยทัศน์นั้น
————3. วิสัยทัศน์นั้นต้องมีรายละเอียดที่ชัีดเจน และครบถ้วนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้
————4. ต้องเป็นภาพเชิงบวกที่ทุกคนมุ่งมั่นศรัทราที่จะให้เป็นไปตามนั้น

ประโยชน์ของวิสัยทัศน์ต่อการบริหารหน่วยงาน
————1. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม โดยมีจุดหมายเดียวกัน
————2. เป็นการกำหนดอนาคตทีทุกคนศรัทรา แทนที่จะปล่อยไปตามยถากรรม
————3. เป็นการท้าทายนวัติกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต ไม่หลงไปกับความสำเร็จในอดีต

ิสัยทัศน์ได้มาจากไหน
————1. ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
————2. องค์ความรู้ของบุคคลในหน่วยงานนั้น ๆ
————3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่ปราศจากการยิดติดกับรูปแบบ หรือวิธีการเดิม ๆ
————4. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน
————5. การผสมผสาน จิตนาการและดุลยพินิจในด้านศักยภาพและความสามารถ ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ของหน่วยงาน
————6. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมของหน่วยงานและแนวโน้มต่าง ๆ ด้วยวิธีการเชิงระบบ
————7. การกำหนดทางเลือกใหม่ในการเดินไปสู่อนาคตว่าจะใช้กลยุทธ์ใด
————8. มีการมุ่งมั่นต่อการสร้างนวัตกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์ที่ดีเป็นอย่างไร
————1. ต้องมีความชัีดเจนและสามารถปฏิบัติได้
————2. เป็นภาพบวก สะท้อนถึงความเลิืศของหน่วยงาน
————3. สร้างศรัทราให้ทุกคนมั่งมั่น ไขว่คว้า
————4. ต้องท้าทายความรู้ ความสามารถของทุกคนในหน่วยงาน
————5. ต้องคำนึงถึงผู้มารับริการเป็นสำคัญ
————6. มีความสอคคล้องกับทิศทางหรือแนวโน้มในอนาคต

 
home/news
Page
1
2