กิจกรรม (Activity)
home /news

งานจัดทำใบปริญญาบัตร ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

> กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศจริง ในหัวข้อเรื่อง วิธีการการจัดทำใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี่ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการนำภาพการทำงาน และเรื่องราวที่ปฏิบัติงานจริงในการจัดทำใบปริญญาบัตร ที่ได้ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้และร่วมกัน โดยได้นำำบริบทขั้นพื้นฐานและองค์ความรูู้้ด้านการจัดทำใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา มากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ในกระบวนการดำเนินการการจัดทำใบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อีกทั้งจะได้สกัดองค์ความรู้สู่การพัฒนาให้เป็นคู่มือ "การจัดทำใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ของแผนกรับเข้าศึกษาิฯ " ในอนาคตต่อไป  

ขั้นตอนที่ 1 : จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ จัดการพิมพ์รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตาม บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของแผนกตรวจสอบ ที่ได้นำเสนอสภาฯ อนุมัติรับรอง
เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ ได้ทำการต
รวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ในใบปญญาบัตรให้ตรงกับบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จของแต่ละคณะวิชา
เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ นำใบปริญญาบัตรใส่ซอง เพื่อเสนอให้คณบดี อธิการบดี นายกสภาฯ ลงนามลำดับ
เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ รับใบปริญญาบัตรที่ลงนามเสร็จแล้ว เพื่อ ทำการตรวจสอบจำนวนให้ครบและถูกต้องอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 : การติดโลโก้ มกค. และ Scan ใบปริญญาบัตร

เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ นำใบปริญญาบัตรที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว มาติดอาร์มโลโก้ มกค. ในใบปริญญาบัตร
เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของใบ ปริญญาบัตร
เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ นำใบปริญญาบัตรที่ติดอาร์มเรียบร้อยแล้ว มาทำการคัดแยกตามคณะวิชา /สาขาวิชา และ Scan ใบปริญญาบัตรทุกใบ เพื่อบันทึกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3 : คัดแยกใบปริญญาบัตร

หลังจาก Scan ใบปริญญาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ จะทำการเตรียมใบปริญญาบัตร เพื่อนำไปใส่ปกใบปริญญา
เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ นำใบปริญญาบัตรใส่ปกใบปริญญา พร้อม ติดรายชื่อผู้สำเร็จและหมายเลขคณะวิชา/สาขาวิชาที่ปกใบปริญญา
เจ้าหน้าที่แผนกรับเ้ข้าศึกษาฯ ทำการตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อผู้สำเร็จในใบ ปริญญาให้ตรงกับรายชื่อที่ปกใบปริญญา ให้เรียบร้อยอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดเก็บใบปริญญา

เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ ทำการคัดแยกใบปริญญาบัตร โดยเ้รียง ตามคณะ/สาขาวิชา และลำดับเลขที่รายผู้สำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ นำใบปริญญาบัตรใส่กล่อง โดยบรรจุ กล่องละ 30 เล่ม พร้อมปิดรายชื่อคณะ/สาขาวิชากำกับที่ข้างกล่อง
หลังจากปิดผนึกที่กล่องและคณะ/สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว จะำนำไป เก็บรักษาไว้ที่ห้องเก็บใบปริญญาบัตรที่จัดเตรียมไว้
ขั้นตอนที่ 5 : การจัดเรียงใบปริญญา

ในวันงานประสาทปริญญาบัตร เจ้าหน้าที่รับเ้ข้าศึกษาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะนำใบปริญญามาทำการเรียงใบปริญญาบัตร โดยแยกตามคณะ/สาขาวิชา และลำดับเลขที่
อนุกรรมการด้านจัดทำใบปริญญาบัตร จะทำการตรวจสอบชื่อหน้าปก ให้ตรงกับลำดับรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา โดยแยกเรียงตามคณะ /สาขา
อนุกรรมการฯ จะทำตรวจเช็คและอ่านรายชื่อให้ตรงกับรายชื่อหน้าปกใบ ปริญญาบัตรให้ตรงกับรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่มารายงานตัวเข้ารับปริญญา