กิจกรรม (Activity)

home/news    
 
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2554
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00-13.00น.
ณ ห้องเรียน 3 (XMBA) อาคาร 7 ชั้น 12

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  1.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2553
  1.2 การยุบรวมคณะกรรมการ 5ส. และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
   
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
   
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  3.1 นโยบายและแผนงานฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
  3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
   
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
  การมอบรางวัล 5ส. ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553
  - ประเภททีม
  - ประเภทบุคคล


<< ประมวลภาพการประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2554 >>
 
ท่าน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผช. อธิการฝ่ายวิชาการ
เปิดประชุม
บุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการ
เข้าร่วมประชุมฯ
บุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการ
เข้าร่วมประชุมฯ
บุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการ
เข้าร่วมประชุมฯ
บุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการ
เข้าร่วมประชุมฯ
กลุ่มพร้อมใจลุยได้รับ
รางวัล 5ส. ชนะเลิศ
กลุ่มกองวิชาการได้รับ
รางวัล 5ส. รองชนะเลิศ
อันดับ 1
กลุ่มสีชมพู ได้รับ
รางวัล 5ส. รองชนะเลิศ
อันดับ 2
กลุ่มงานสหกิจ ได้รับ
รางวัล 5ส. ประเภทบู้บี้
คุณปริณดา ดำมะณี ได้รับ
รางวัล 5ส. ชนะเลิศ
ประเภทบุคคล
ท่าน ผช. อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
ได้รับรางวัล 5ส. ปลอบใจ
ประเภทบุคคล
ท่าน ผช. สำนักทะเบียฯ ได้รับ รางวัล 5ส. ปลอบใจ
ประเภทบุคคล
รางวัล 5ส. ปลอบใจ
ประเภทบุคคล
รางวัล 5ส. ปลอบใจ
ประเภทบุคคล
ของรางวัล 5ส.
ประเภทบู้บี้

home /news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744