กิจกรรม (Activity)

home/next  

 

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

> กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศจริง ในหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการนำภาพการทำงาน และเรื่องราวที่ปฏิบัติงานจริงในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีการศึุกษา ที่่ประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจ เพื่อแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ของสำนักทะเบียนฯ และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และร่วมกัน ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบตามบริบทที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ขององค์ความรูู้้ด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่มากำหนด เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของกระบวนการการรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งจะได้สกัดองค์ความรู้ให้เป็นคู่มือฯ เกี่ยวกับ "ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่" ในอนาคตต่อไป              

 
กลุ่มงาน
(หน้าื 1)
   

กองอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์
ให้คำปรึกษาการเลือก
คณะ/สาขาวิชา

 
 
 
 
 

โต๊กองอำนวยการ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 ผลัด ๆ ละ 4 คน

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทั่วไป กำลังให้คำแนะนำ
ในการเลือกคณะ/สาขาวิชา ให้ผู้มาสมัครเรียน

 

โต๊ะบริการน้ำดื่ม UTCC "ฟร"ี

  โต๊ะบริการเครื่องทำกาแฟร้อน "ฟร"ี
ขั้นตอนที่ 1

แนะนำป้อนข้อมูล
เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
   

  โต๊ฝ่ายแนะนำบันทึกข้อมูลผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์
  โต๊ฝ่ายแนะนำบันทึกข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 ผลัด ๆ ละ 4 คน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะนำบันทึกข้อมูล กำลังให้คำ
แนะนำข้อมูลแก่ผู้สมัครผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
  เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำข้อมูลแก่่ผู้สมัครผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ใบสมัครฯ

ขั้นตอนที่ 2


ตรวจสอบใบสมัคร
 
     
 

โต๊ฝ่ายตรวจใบสมัครสอบ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 ผลัด ๆ ละ 4 คน

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจใบสมัคร กำลังตรวจใบสมัคร
ผู้มารับสมัคร พร้อมเซ็นชื่อกำกับ
       

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินค่าสมัคร

 
 
     
  โต๊ฝ่ายการเงินสมัครสอบ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 ผลัด ๆ ละ 2 คน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กำลังรับชำระเงินค่า
สมัครสอบ (ค่าสมัคร 500 บาท)
       

ขั้นตอนที่ 4

ติดรูปภาพ


             
  โต๊สำหรับให้นักศึกษาติดรูปในใบสมัคร            

ขั้นตอนที่ 5

รอเรียกสัมภาษณ์

         
 

โต๊ฝ่ายดำเนินงานสอบสัมภาษณ์
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 ผลัด ๆ ละ 3 คน

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินงานสอบสัมภาษณ์ กำลัง
บันทึกข้อมูลและจัดคิวรอการสัมภาษณ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินงานสอบสัมภาษณ์
กำลังจัดคิวรอการสัมภาษณ์ให้้แก่ผู้สมัคร
   

ขั้นตอนที่ 6

สถานที่สอบสัมภาษษณ์

       
  สถานที่ให้อาจารย์สอบสัมภาษณ์   อาจารย์กำลังสอบสัมภาษณ์   โต๊ะอาจารย์สอบสัมภาษณ์
ประกอบด้วยอาจารย์ทุกคณะสาขาวิชา
  โต๊ะอาจารย์สอบสัมภาษณ์
ประกอบด้วย Notebook 1 เครื่อง : 1 โต๊ะ

ขั้นตอนที่ 7

บันทึกข้อมูลผ่าน
การสอบสัมภาษณ์/
ออกเลขทะเบียน
/ใบแจ้งหนี้

         
    โต๊ะฝ่ายป้อนข้อมูลสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ และไม่ผ่านสัมภาษณ์
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 ผลัด ๆ ละ 2 คน
  โต๊ะสำหรับให้ผู้สมัครนั่งรอ   โต๊ะสำหรับให้ผู้สมัครนั่งรอ    
ขั้นตอนที่ 8

เก็บเอกสารใบสมัคร และรับมอบตัว
           
    โต๊ะฝ่ายเก็บหลักฐานใบสมัคร และรับมอบตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 ผลัด ๆ ละ 2 คน
  โต๊ะสำหรับให้ผู้สมัครนั่งรอ        
ขั้นตอนที่ 9

ชำระเงินค่าลงทะเบียน
           
    โต๊ฝ่ายการเงิน รับชำระเงินค่าลงทะเบียน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 ผลัด ๆ ละ 3 คน
  โต๊ะสำหรับให้ผู้สมัครนั่งรอ        
แท
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744