กิจกรรม (Activity)

 
home/news    

 

งานตรวจสอบคุณวุฒิิการศึกษา ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

> กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศจริง ในหัวข้อเรื่อง วิธีการการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการนำภาพการทำงาน และเรื่องราวที่ปฏิบัติงานจริงในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี เพื่อแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้และร่วมกัน ที่จะได้นำบริบทขั้นพื้นฐานและองค์ความรูู้้ด้านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษา มากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ในกระบวนการดำเนินการ ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งจะได้สกัดองค์ความรู้ให้เป็นคู่มือ"การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษา ของแผนกประวัติฯ " ในอนาคตต่อไป              


<< งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษใหม่ >>
 
เจ้าหน้าที่แผนกประวัติฯกำลังบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ตามสำเนาคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่
และจัดพิมพ์ บัญชีรายชื่อตรวจสอบคุณวุฒิ
โดยแยกตามโรงเรียนต้นสังกัด
 
เจ้าหน้าที่แผนกประวัติฯ กำลังตรวจสอบสำเนาคุณวุฒิการศึกษา
และจัดเรียงเอกสารให้ถูกต้อง
ตามใบบัญชีรายชื่อการตรวสอบคุณวุฒิการศึกษา
โดยคัดแยกตามโรงเรียนต้นสังกัด
 
เจ้าหน้าที่แผนกประวัติฯ กำลังตรวจสอบสำเนาเอกสารคุณวุฒิการ
ศึกษา ให้ถูกต้องกับบัญชีรายชื่อตรวจสอบคุณวุฒิ อีกครั้ง
ก่อนนำเอกสารทั้งหมดใส่ซองจดหมาย
 
เจ้าหน้าที่แผนกประวัติฯ กำลังนำเอกสารทั้งหมดในการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาใส่ซองจดหมาย
เพื่อนำส่งให้แผนกธุรการดำเนินการต่อไป
 
ซองจดหมายตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุซองเรียบร้อย
 
ซองจดหมายตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุซองเรียบร้อย
 
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการกำลังตรวจเช็คความถูกต้องของจำนวนซอง
และปิดผนึกซองจดหมายตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
โดยแยกประเภทตามกลุ่มกรุงเทพฯ และกลุ่มต่างจังหวัด
 
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการกำลังปิดผนึกซองจดหมาย และตรวจนับ
ความถูกต้องจำนวนซองจดหมายทั้งหมด อีกครั้ง
 
ซองจดหมายที่่ีปิดผนึกเรียบร้อยแล้ว ที่รอการติดอากรแสตมป์
 
ซองจดหมายที่่ีปิดผนึกเรียบร้อยแล้ว ที่รอการติดอากรแสตมป์
 
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการกำลังตรวจเช็คความถูกต้องของจำนวนซอง
ทั้งหมด เพื่อจัดทำบันทึก ขอเบิกอากรแสตมป์ (ดวงละ 3 บาท)
ตามจำนซองทั้งหมด

.

เจ้าหน้าที่แผนกธุรการกำลังติดอากรแสตมป์ ตามจำนวนซอง
ตรวจสอบคุณวุฒิ เพื่อเตรียมจัดส่งทางไปรษณีย์
ไปยังโรงเรียนต้นสังกัด

 
 

home/news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744