กิจกรรม (Activity)

home/news  

 

งานจัดสอบ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

> กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศจริง ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคของการการลงยอดนักศึกษาเข้าสอบ - ขาดสอบ พร้อมมัดซองคำตอบ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการนำภาพการทำงานและเรื่องราวที่ปฏิบัติงานจริงในการ จัดสอบที่ได้ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกภาคการศึุกษา ที่่ประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจ เพื่อแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ของสำนักทะเบียนฯ และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และร่วมกัน ที่จะได้นำบริบทและองค์ความรูู้้ด้านการ จัดสอบมากำหนด แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในกระบวนการจัดสอบของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งจะได้สกัดองค์ความรู้ให้เป็นคู่มือ"การลงยอด เข้าสอบ - ขาดสอบ" ในอนาคตต่อไป              

 
กลุ่มงาน
     


งานทำบัตรแทน
และจัดส่งตัว นศ.
เข้าห้องสอบ
มีหน้าที่..

 
 
 
   
-ทำบัตรแทน กรณี นศ.ลืมบัตร นศ.
-ทำใบส่งตัวเข้าห้องสอบ
-ทำใบอนุญาตเข้าห้องสอบ กรณีเข้าสอบล่าช้า
 

นักศึกษากำลังกรอกข้อ
มูลในเอกสาร เพื่อทำบัตร
แทน กรณีลืมบัตร นศ.

 

นักศึกษากำลังกรอก
ข้อมูลในเอกสาร เพื่อ
ทำใบส่งตัวเข้าห้องสอบ
กรณีชำระเงินล่าช้า

 

เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการ
การทำบัตรแทน และ
ทำใบส่งตัวเข้าห้องสอบ

  ใบเสร็จรับเงิน กรณีทะบัตรแทน เอกสาร
ใบแทนเข้าห้องสอบ และ
ใบส่งตัวเข้าห้องสอบ

งานรับข้อสอบ
และตรวจนับข้อสอบ

มีหน้าที่..
 
 
   
กส
-รับซองข้อสอบจากอาจารย์
-รับซองใบเซ็นชื่อเข้าสอบ
-ตรวจนับซองคำตอบ
-ตรวจนับซองคำถาม
  เจ้าหน้าที่รับข้อสอบจาก
อาจารย์ผู้คุมสอบ
  เจ้าหน้าที่กำลังคัดแยก
ใบเซ็นชื่อ/ซองคำตอบ/
ซองคำถาม
  เจ้าหน้าที่กำลังตรวจนับ
ซองคำตอบ และ
ซองคำถาม
  เจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็ค
ประทับตรา และส่งใ้ห้
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
 

งานตรวจเช็คใบเซ็น
ชื่อเข้าสอบ

มีหน้าที่..

 
     
-ตรวจเช็คใบเซ็นชื่อให้ครบ
-ตรวจเช็คซองใส่ใบเซ็นชื่อ ให้ครบ
-รับเอกสารทุจริตในการสอบ
 

เจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็ค
ใบเซ็นชื่อที่ นศ.เข้าห้อง
สอบในแต่ละช่วงเวลา
สอบ

  ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ   เอกสารสำหรับเช็คใบ
เซ็นชื่อเข้าห้องสอบ
     

งานลงยอด นศ.
เข้าสอบ-ขาดสอบ

มีหน้าที่..
 
 
     
-ลงยอดเข้าสอบ-ขาดสอบ พร้อมมัดซองคำตอบให้
เรียบร้อย
  เจ้าหน้าที่กำลังคัดแยก
ซองคำตอบ
แยกตามรายวิชา
  เจ้าหน้าที่กำลังลงยอด
เข้าสอบ-ขาดสอบ
ในเอกสารใบลงยอด
  เจ้าหน้าที่กำลังลงยอด
นศ. เข้าสอบทั้งหมด
ในใบเซ็นชื่อให้อาจารย์
รับข้อสอบ
  เจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็ค
และมัดซองคำตอบ
พร้อมซองใส่คำถาม
  เจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็ค
ความเรียบร้อย

งานเช็คยอด
ซองกระดาษคำถาม

มีหน้าที่..

           
-ตรวจนับซองคำถาม และลงยอด จำนวนซองท้งหมดแต่ละรายวิชา
-มัดซองคำถามตามรายวิชา
ให้้เรียบร้อย
  เจ้าหน้าที่กำลังคัดแยก
ซองคำถาม ตามรายวิชา
และห้องสอบ
  เจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็ค
ซองคำถาม
  เจ้าหน้าที่กำลังเตรียม
มัดซองคำถาม เพื่อจัด
เก็บ และส่งให้กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง
     

งานตรวจเช็คซอง
ข้อสอบและคัดแยก
ตามสถานีสอบ
มีหน้าที่..

         
-ตรวจเช็คซองคำถาม และซองคำ ตอบจากห้องจ่ายข้อสอบให้ครบ ก่อนนำไปที่สถานีสอบ
 

เจ้าหน้าที่กำลัง
คัดแยกซองคำถาม
ตามสถานีสอบ

  เจ้าหน้าที่กำลังคัดแยก
ซองคำตอบ
ตามสถานีสอบ
  เจ้าหน้าที่กำลังตรวจนับ
ซองคำถาม/ซองคำตอบ
ให้ถูกต้อง
  เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ
ความเรียบร้อย
  เตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่
ยกข้อสอบไปตาม
สถานีสอบ

งานจ่ายข้อสอบให้
อนุกรรมการคุมสอบ
ตามสถานที่สอบ
มีหน้าที่..

         
-ให้บริการข้อสอบแก่อนุุกรรม
การคุมสอบ และ ดูแลความ เรียบร้อย สถานีสอบ
  เจ้าหน้าที่สถานีสอบ
จัดเรียงซองข้อสอบ เพื่อเตรียมพร้อมให้
อนุกรรมการคุมสอบ
  เจ้าหน้าที่สถานีสอบ
ให้บริการจ่ายข้อสอบให้
อนุกรรมการคุมสอบ
  เจ้าหน้าที่สถานีสอบ
ให้บริการจ่ายข้อสอบให้
อนุกรรมการคุมสอบ
  เจ้าหน้าที่สถานีสอบ
ให้บริการจ่ายข้อสอบให้
อนุกรรมการคุมสอบ
  เจ้าหน้าที่สถานีสอบ
เตรียมความพร้อม และ
ดูแลความเรียบร้อย
30 นาที

งานส่งซองข้อสอบ
และซองคำถามให้
อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ
มีหน้าที่..

         
-จัดส่งข้อสอบให้แก่อาจารย์ ผู้ออกข้อสอบตามรายวิชา ในแต่วันเวลาสอบ
 
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจซอง
เพื่อเตรียมจัดส่งให้
อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ
  ซองคำตอบ
(หลังจากเจ้าหน้าที่
ตรวจซองข้อสอบ
เสร็จแล้ว)
  ตรวจสอบความถูกต้อง
ของซองคำตอบตามราย
วิชา ก่อนจัดส่ง
  เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ
ความถูกต้องของซอง
คำตอบและซองคำถาม
ให้ถูกต้อง
 

แท
home/news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744