กิจกรรม (ACTIVITY)
home/news  
     
คณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักทะเบียนฯ ได้เข้าร่วมสัีมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มกค. วันที่ 13-15
สิงหาคม 2531 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 5603 (CEO) โดยมี อ.ธวัชชัย หล่อวิจิตร เป็นวิทยาการ >>
คณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักทะเบียนฯ ได้เข้าร่วดูงานการจัดความรู้ ณ มหาวิทลัยมหิดล และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30-116.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา >>

ชุุมชนสำนักทะเบียนฯ ได้นำเสื้อผ้าของเล่นและของต่าง ๆ มาบริจาคให้แก่เด็กกำพร้า ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ายากจน จ.อ่างทอง วันที่ 27 ธันวาคม 2552 >>

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักทะเบียนฯ ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่ 28 มกราคม 2553 >>
 
การประชุมหน่วยงานในสังกัดฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 5 วันที่ 26 สิงหาคม 2553 >>


  การประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องเรียน 3 (XMBA) อาคาร 7 ชั้น 12 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 >>
  การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักทะเบียนฯ ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 >>
  การประชุมคณะทำงานการจัดการทำแผนงาน/แผน 5 ปี ของสำนักทะเบียนฯ ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวผล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00-15.00 น. >>
  บุคลากรของสำนักทะเบียนฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ในวันที่
25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.30-16.30 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ัจัดขึ้น >>
  การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)" วันพุธที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง 5401 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยคุณสลิลิทิพย์ รุ่งโรจน์ทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล >>
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย >>
  งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย >>
  งานจัดสอบ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค่้าไทย >>
  งานจัดทำใบปริญญาบัตร ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการคั้าไทย >>
 
 
     
home/news
«« สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย »»
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744