»» ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
ปีการศึกษาี 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
 
คณะทำงานการจัดการความรู้
สำนักทะเบียนและประมวลผล
คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ปี 2553
               
» คณะทำงานการจัดการความรู้ สทป. ปีการศึกษา 2554
» คณะทำงานการจัดการความรู้ สทป. ปีการศึกษา 2553
» คณะทำงานการจัดการความรู้ สทป. ปีการศึกษา 2552
» คณะทำงานการจัดการความรู้ สทป. ปีการศึกษา 2551
รุ่งนภา
พิบูลย์
พรเพ็ญ
ดวงพร
อุดม
เบ็ญจภรณ์
สุทธิวรรณ
   
                 
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-374