คณะทำงาน KM
home/news
 
คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประจำปีการศึกษา 2553
     
   
 
นางสาวรุ่งนภา ปักษี
 
 
ประัธานคณะทำงาน KM
 
     
นายพิบูลย์ นาคสีดี
นางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์
นางสาวดวงพร จุติวิภาวีกุล
คณะทำงาน KM
คณะทำงาน KM
คณะทำงาน KM
     
นายอุดม พงศาวลีนุกูลกิจ
นางเบ็ญจภรณ์ แก้วกลม
นางสุทธิวรรณ จรรยาพัฒนานุกูล
คณะทำงาน KM
คณะทำงาน KM
คณะทำงาน KM และเลขานุการ
 
home/news
«« สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย »»
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744