คณะทำงาน KM
home/news
 
คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประจำปีการศึกษา 2551
   
นางสาวดวงพร จุติวิภาวีกุล
ประัธานคณะทำงาน KM
นายพิบูลย์ นาคสีดี
นางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์
นางสาวรุ่งนภา ปักษี
คณะทำงาน KM
คณะทำงาน KM
คณะทำงาน KM
นายจุติ ลิขิตพงศธร
นายวิรุลย์ ชัยเกษม
นางสาวจันทิภา นีละเสวี
คณะทำงาน KM
คณะทำงาน KM
คณะทำงาน KM และเลขานุการ
 
home/news
«« สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย »»
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744