home/news
<< Section of Educational Services and Enrollment >>
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ  
<< บุคลากรประจำหน่วยงาน >>
 
  :: การรลงทะเบียนเรียน
นายพิบูลย์ นาคสีดี
  :: การลงทะเบียนล่าช้า หัวหน้าแผนก
  :: การลงทะเบียนข้ามคณะ E-mail : phibul_nak@utcc.ac.th
  :: การลงทะเบียนต่ำกว่าที่กำหนด Tel. 02-697-6875
  :: การลงทะเบียนเกินกว่าที่กำหนด  
  :: การเพิถอน/เพิื่มเติม/สัปเปลี่ยนวิชา
นายภาธร อีศะรัต
  :: การเพิกถอนติดสัญลักษณ์ W เจ้าหน้าที่ประจำแผนก
    :: การลาพัก E-mail : phathon_esa@utcc.ac.th
  :: การลาออก Tel. 02-697-6875
  :: การขอกลับเข้าศึกษาต่อ  
  :: การขอ Transcript และหนังสือรับรอง
นางสาวสมหญิง อดทน
  :: การขอทำบัตรนักศึกษา เจ้าหน้าที่ประจำแผนก
  :: การขอเปลี่ยชื่อ-นามสกุล E-mail : Somying_odt@utcc.ac.th
  :: การขอแจ้งย้ายที่อยู่ผู้ปกครอง Tel. 02-697-6875
  :: การขอเที่ยบโอนหน่วยกิต  
  :: การขอทำบัตรแทน กรณีลืมบัตร    
  :: การขอใบส่งตัวเข้าห้องสอบ    
  :: การขอสัญลักษณ์ I    
  :: การลงทะเบียนและสอบร่วมกับภาคค่ำ    
  :: การลงทะเบียนและสอบร่วมกับภาคปกติ    
  :: การลงทะเบียนภายหลังเรียนครบแล้ว    
  :: การขอขยายระยะเวลาการศึกษา    
  :: การแจ้งจบการศึกษา สำหรับผู้ที่คาดว่าจะจบ    
  :: การขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา    
  :: การขออนุปริญญา    
  :: การขอรับใบปริญญาบัตร กรณีไม่เข้ารับในงาน    
แบบฟอร์มคำร้องประเภทต่าง ๆ    
ขั้นตอนการทำงาน    
:: ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure Manual)    
  :: วิธีีีปฏิบัติงาน (Work Instruction)    
home/news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744