5ส. กับงานรับเข้าศึกษา
home/news
»» วิธีการจัดทำใบปริญญาบัตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบความถูกต้อง

รวจสอบใบปริญญาบัตรให้ตรงกับราย
ชื่อผู้สำเร็จ

นำใบปริญญาบัตรใส่ซอง เพื่อเสนอให้ผู้ บริหารลงนาม

รับใบปริญญาบัตรที่ลงนามเสร็จแล้ว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 : การติดโลโก้ มกค.

นำใบปริญญาบัตรมาติดอาร์มโลโก้ มกค.
ตรวจสอบความเรียบร้อยของใบปริญญาบัตร
นำใบปริญญาบัตรที่ติดอาร์มเรียบร้อยแล้ว เพื่อคัดแยกและถ่ายเอกสาร

ขั้นตอนที่ 3 : คัดแยกใบปริญญา

หลังจากถ่ายใบปริญญาเรียบร้อยแล้วมาคัดแยก เพื่อเตรียมใส่ปกใบปริญญา
นำใบปริญญาบัตรใส่ปกใบปริญญาให้เรียบร้อย
ตรวจสอบความเรียบร้อย/ความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดเก็บใบปริญญา

คัดแยกใบปริญญาบัตรเ้รียงตามคณะ/สาขา และลำดับเลขที่รายผู้สำเรจ
ใส่กล่องบรจุกล่องละ 30 เล่ม
เขียนเลขที่กล่องและคณะ/สาขาวิชา
ขั้นตอนที่ 5 : การจัดเรียงใบปริญญา

เรียงปกใบปริญญาบัตรแยกตามคณะ/สาขา และลำดับเลขที่
ตรวจสอบชื่อหน้าปกให้ตรงกับลำดับรายชื่อ ผู้สำเร็จตามคณะ/สาขา
คัดแยกปกใบปริญญาบัตรออกให้ตรงกับรายชื่อ ผู้สำเร็จที่เข้ารับปริญญา

หัวข้อเรื่อง : วิธีการจัดทำใบปริญญาบัตร
โดย : K. สมยศ
สร้าง : 28 ก.ค. 2553 เวลา 9.30 แก้ไข 28 ก.ค. 2553 เวลา 10.00

 
 
สมยศ อยู่สมบูรณ์
หัวหน้าแผนกรับเข้าศึกษา/งานปริญญา
e-mial : Somyos_Yook@utcc.ac.th
5ส. กับการพัฒนาระบบงาน
» 5ส. กับงานประกันคุณภาพ
» 5ส. กับงานบริการ
» 5ส. กับงานธุรการ
» 5ส. กับงานทะเบียนประวัติ
» 5ส. กับการตรวจสอบ
» 5ส. กับงานตารางเรียน
«« งานประสาทปริญญาบัตร »»
ความเชื่อมโยงระหว่าง
5ส. & SAR
ความเชื่อมโยงระหว่าง
5ส. & E-Docement
 
home/news
Page
1