5ส. กับงานบริการ
home/news
»» ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส. ของกลุ่มพื้นที่ 5ส. ดังนี้

———ขั้นตอนที่ 1 : ประกาศนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่มพื้นที่ 5ส. โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือหัวหน้ากลุ่มพื้นที่ 5ส.
———ขั้นตอนที่ 2 : หัวหน้าคณะทำงานหรือหัวหน้ากลุ่มพื้นที่มีการเรียกประชุม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5ส. และกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
———ขั้นตอนที่ 3 : แบ่งพื้นที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม และจัดทำแผนผังแสดงพื้นที่ 5ส. ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
———ขั้นตอนที่ 4 : ถ่ายรูปการทำกิจกรรม 5ส. แต่ละพื้นที่ในช่วงก่อนทำกิจกรรม พร้อมระบุวันที่/เดือน/ปี ให้ชัดเจน
———ขั้นตอนที่ 5 : จัดทำแผนดำเนินกิจกรรม 5ส. เพื่อทำการสำรวจหาข้อบกพร่อง และทำการแก้ไขปรับปรุง
———ขั้นตอนที่ 6 : ทำความสะอาดทุกวัน ทุกเดือน และทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดยมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ
———ขั้นตอนที่ 7 : จัดตั้งคณะทำงานการตรวจประเมิน และทำการตรวจประเมิืนหลังการทำความสะอาดทุกเดือน และการทำความสะอาดครั้งใหญ่
———ขั้นตอนที่ 8 : ตกลงกันเพื่อกำหนดมาตรฐานของพื้นที่ว่าควรมีมาตรฐานแค่ไหน เพื่อสะดวกในการตรวจประเมิน
———ขั้นตอนที่ 9 : ถ่ายรูปการทำกิจกรรม 5ส. หลังการทำกิจกรรม เพื่อเปรียบเที่ยบการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินกิจกรรม 5ส. แต่ละพื้นที่
———ขั้นตอนที่ 10 : ทำการตรวจพื้นที่แต่ละพื้นที่โดยคณะทำงาน หรือคณะกรรมการ เพื่อทำการเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
———ขั้นตอนที่ 11 : จัดประชุมคณะทำงานอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
———ขั้นตอนที่ 12 : สรุปผลการดำเนินงานและรายงานความคืนหน้าในการดำเนินกิจกรรม 5ส. เพื่อเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
———ขั้นตอนที่ 13 : ทำการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรม 5ส. พร้อมสรุปผลการประเมินกิจกรรม 5. แต่ละพื้นที่ โดยการติดบอร์ดรูปก่อนทำกิจกรรม และหลังการทำกิจกรรม เป็นขั้นตอนให้สมาชิกได้รับทราบ
———ขั้นตอนที่ 14: เข้าร่วมแข่งขันตามโครงการประกวดกิจกรรม 5ส. ดีเด่น ทั้งระดับฝ่ายวิชาการและระดับมหาวิทยาลัย
———ขั้นตอนที่ 15 : ทำการติดตาม วิเคราะหปัญหา และ์ตรวจประเมินหลังการทำกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินกิจกรรม 5ส. เกิดเป็นการสร้างนิสัยให้เกิดแก่ทุกคน

-------------------------------------------------------------------------

 

 

หัวข้อเรื่อง : ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส.
โดย : K. พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค. 2553 เวลา 9.30 แก้ไข 20 ก.ค. 2553 เวลา 10.00

 
ประวัต
 
พิบูลย์ นาคสีดี
หัวหน้าแผนกบริการ/รับลงทะเบียน
e-mial : Phibul_nak@utcc.ac.th
5ส. กับการพัฒนาระบบงาน
» 5ส. กับงานประกันคุณภาพ
» 5ส. กับงานธุรการ
» 5ส. กับงานรับเข้าศึกษา
» 5ส. กับงานทะเบียนประวัติ
» 5ส. กับการตรวจสอบ
» 5ส. กับงานตารางเรียน
«« เคาน์เตอร์บริการ »»
ความเชื่อมโยงระหว่าง
5ส. & SAR
ความเชื่อมโยงระหว่าง
5ส. & E-Docement
home/news
Page
1