5ส. กับงานบริการ
home/news
»» เทคนิคการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

———
——— การให้บริการแก่นักศึกษา ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตระหนักในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักในการทำงานของแผนกบริการฯ เราจะต้องมีเทคนิคการให้บริการที่ดี เพื่อให้้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีคุุณภาพและสร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษา ดังนั้น เราจึงได้นำหลักการของ 5ส. มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการแก่นักศึกษา เพื่อการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เราต้องคำนึึงถึงหลักการสำคัญดังนี้

——— 1. เราควรจะมีการคัดแยกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือเรียกว่า Update ข้อมูลอยู่เสมอนั่นเอง ที่เราจะได้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เช่น เราต้องทราบว่าในแต่ละภาคการศึกษา วันลงทะเบียนตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และต้องใช้คำร้องอะไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้เตรียมข้อมูลใ้ห้พร้อม

——— 2. การสำรวจข้อมูล หรือเอกสารต่าง ๆ ว่ามันนานไปแล้วหรือยัง ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า สมควรจะปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือไม่ ควรจะจัดให้ปัจจุบันอยู่เสมอ ถ้ากฏ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติมันเก่าไปก็ควรจะยกเลิกออกจากข้อมูลนั้นเสีย จะได้ให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง เช่น เรื่องการลาออกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องไปติดต่อที่ไหนบ้าง และมีแนวทางเป็นอย่างไร

——— 3. หาอุปกรณ์เสริม โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้การบริการข้อมูลเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสืบคืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การให้ข้อมูลโดยพิมพ์เอกสา์ เราต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่่ี่ทันสมัยที่มีความเร็วค่อนข้างสูง และเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ข้อมูลได้อย่างดี ไม่ใช่เสียบ่อย

——— 4. การพัฒนาบุคลากร เนื่องจากระบบเทคโนโลยีถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในยุคของการแข่งขัน และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ใช้ในการให้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สุูงสุด แต่เราก็ไม่สมารถปฏิเสธได่ว่า ถ้าจะทำให้งานบริการเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพได้ดีนั้น ก็ต้องมีการพัฒนาบุึคลากร เพราะคนอยู่เบื้องหลังของการใช้เทคโนโลยที่ีมาตอบสนองต่อการให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

------------------------------------------------------------------------

หัวข้อเรื่อง : เทคนิคการให้บริการแก่นักศึกษา
โดย : K. พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค. 2553 เวลา 9.30 แก้ไข 20 ก.ค. 2553 เวลา 10.00

 
ประวัต
 
พิบูลย์ นาคสีดี
หัวหน้าแผนกบริการ/รับลงทะเบียน
e-mial : Phibul_nak@utcc.ac.th
5ส. กับการพัฒนาระบบงาน
» 5ส. กับงานประกันคุณภาพ
» 5ส. กับงานธุรการ
» 5ส. กับงานรับเข้าศึกษา
» 5ส. กับงานทะเบียนประวัติ
» 5ส. กับการตรวจสอบ
» 5ส. กับงานตารางเรียน
«« เคาน์เตอร์บริการ »»
ความเชื่อมโยงระหว่าง
5ส. & SAR
ความเชื่อมโยงระหว่าง
5ส. & E-Docement
 
 
home/news
Page
1