5ส. กับการพัฒนาระบบงาน
home/new
บันทึกข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5ส. สทป.
 
5ส. กับการพัฒนาระบบงาน
5ส. กับงานประกันคุณภาพ »» เทคนิคการจัดทำ SAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
» 5ส. กับงานบริการ
» 5ส. กับงานธุรการ
  เทคนิคการเขียนรายงานประเมินตนเอง เรามีการนำ 5ส. มาใช้กับการจัดทำ SAR ให้เกิดความสมบูรณ์ และูเป็นระเบียบ เรียบร้อย โดยหลักการณ์ ส.ที่ 1 โดยการคัดแยกเอกสาร ส.ที่ 2 เป็นการให้เกิด ความเป็นระเบียบ ส.ที่ 3 เป็นการให้เกิดความสะดวก ส่วน ส.ที่ 4 มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : 5ส.กับงานประกันคุณภาพ
หัวข้อเรื่อง
: เทคนิคการจัดทำ SAR
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30
» 5ส. กับงานรับเข้าศึกษา
» 5ส. กับงานทะเบียนประวัติ
» 5ส. กับการตรวจสอบ
» 5ส. กับงานตารางเรียน
» 5ส. กับงานประมวลผล
» 5ส. กับงานพัฒนาบุคลากร
5ส. กับงานประกันคุณภาพ »» เคล็ดลับการจัดทำ SAR ให้สนุก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เคล็ดลับในการจัดทำรายงานประเมินตนเองให้สนุก จะว่ายากก็ว่ายาก จะว่าง่ายก็ว่าง่าย เราใช้วิธี การนำ 5ส. มาใช้กับการจัดทำ SAR โดยถือหลักว่าต้องทำอย่างเต็มใจ ตั้งใจ และทำได้ทุกเวลา โดยเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และทำไปเรื่อย ๆ จะได้ไม่เกิดความคิดว่าการทำ SAR มีต่อ....»
หมวดหมู่ : 5ส.กับงานประกันคุณภาพ
หัวข้อเรื่อง
: เคล็ดลักการจัดทำ SAR
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 25 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 26 ก.ค.2553 เวลา 10.00

5ส. กับงานรับเข้าศึกษา »» วิธีการจัดทำใบปริญญาบัตร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«« เคาน์เตอร์บริการ »»
  ในแต่ละปีการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจะมีการประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการ ก่อนที่
ที่จะถึงขั้นตอนนั้น จะต้องมีการจัดทำใบปริญญาบัตร เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่บัณฑิต ดังนั้น ทางแผนก
รับเข้าศึกษา จึงได้มีวิธีการจัดทำใบปริญญาบัตร มีต่อ »

หมวดหมู่
: 5ส.กับงานรับเข้าศึกษา
หัวข้อเรื่อง
: วิธีการจัดทำใบปริญญาบัตร
โดย K. สมยศ
สร้าง : 28 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 28 ก.ค.2553 เวลา 9.30

5ส. กับงานรับเข้าศึกษา »» ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«« ทางเดินภายใน »»
  แผนกรับเข้าศึกษาฯ ได้นำกิจกรรม 5ส. มา่ใช้ในการจัดแบ่งพื้นที่การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้ดูสวยงาม และเหมาะสมกับพื้นที่การทำงาน ทำให้สภาพแวดล้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่เกิด ความพึงพอใจ มีต่อ »

หมวดหมู่
: 5ส.กับงานรับเข้าศึกษา
หัวข้อเรื่อง
: วิธีการจัดทำใบปริญญาบัตร
โดย K. สมยศ
สร้าง : 28 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 28 ก.ค.2553 เวลา 9.30


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«« ทะเบียนประวัติ »»

   
«« รับรางวัล 5ส. ดีเด่น »»
home/new
Page