5ส. กับการพัฒนาระบบงาน
home/news
บันทึกข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5ส. สทป.
 
5ส. กับการพัฒนาระบบงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------
5ส. กับงานบริการ »» เทคนิคการจัดเรียงเอกสาร

» 5ส. กับงานประกันคุณภาพ
» 5ส. กับงานธุรการ
  เทคนิคการจัดเรียงเอกสารเพื่อใช้กับงานด้านบริการนักศึกษา เราได้นำ 5ส. มาใช้กับการทำงานของแผนกบริการ โดยเน้นให้กิจกรรม 5ส. มีส่วนช่วยในการจัดเรียงเอกสารให้เกิดความสะดวก ดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย และค้นหา้ได้ง่าย มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : 5ส.กับงานบริการ
หัวข้อเรื่อง
: เทคนิคการจัดเรียงเอกสาร
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
» 5ส. กับงานรับเข้าศึกษา
» 5ส. กับงานทะเบียนประวัติ
» 5ส. กับการตรวจสอบ
» 5ส. กับงานตารางเรียน
» 5ส. กับงานประมวลผล
» 5ส. กับงานพัฒนาบุคลากร
---------------------------------------------------------------------------------------------
5ส. กับงานบริการ »» วิธีการจัดเก็บเอกสาร
 

5ส. ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการภายในแผนกบริการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการจัดเก็บเอกสาร เพื่อรองรับการใหบริการแก่นักศึกษา นับได้ว่าการนำหลักการ 5ส. มาช่วยในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบ และสืบค้นหา้ได้อย่างถูกต้อง มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : 5ส.กับงานบริการ
หัวข้อเรื่อง
: วิธีการจัดเก็บเอกสาร
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30

---------------------------------------------------------------------------------------------
5ส. กับงานบริการ »» เทคนิคการให้ข้อมูลแก่นักศึ
กษา

«« เคาน์เตอร์บริการ »»
  เทคนิคการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เกิดความพอใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว จึงได้นำ 5ส. มาใช้กับการทำงาน เพื่อ มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : 5ส.กับงานบริการ
หัวข้อเรื่อง
: เทคนิคการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
---------------------------------------------------------------------------------------------
5ส. กับงานบริการ »» ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส.
«« ทางเดินภายใน »»
  การทำกิจกรรม 5ส. จะประสบผลสำเร็จได้จะต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกคน โดยมีการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส. ทุกเดือน พร้อมข้อเสนอรวมทั้งมีการให้รางวัลจูงใจ และสิ่งสำคัญก็คือต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน มีต่อ....»»

หมวดหมู่
: 5ส.กับงานบริการ
หัวข้อเรื่อง
: ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส.
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 23 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30
---------------------------------------------------------------------------------------------
5ส. กับงานบริการ »» เคล็ดลับแก้นิสัยขี้ลืมให้หายขาด

«« ทะเบียนประวัติ »»

ในการทำงานทุกคนมักจะพูดว่าลืมบ้าง โอ้ยจำไม่ได้บ้าง หรือสารพัดที่จะพูด สรุปได้ว่าก็คือ "ขี้ลืม" นั่นเอง นั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคน ไม่ได้เสียหายอะไรมากนัก เมื่อเวลามีงานเยอะ ๆ หรือมีเรื่องอื่น ๆ เข้ามาแทรกทำให้ขาดสมาธิก็มักจะลืมเรื่องนั้น เรืองนี้ เราจึงค้นหาเคล็ดลับในการแก้นิสัยขี้ลืมให้หายขาด มาเสนอให้ทุกคนทราบ มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : 5ส.กับงานบริการ
หัวข้อเรื่อง
: เคล็ดลับแก้นิสัยขี้ลืมให้หายขาด
โดย K พิบูลย์
สร้าง : 23 ก.ค.2553 เวลา 9.30
แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30

   
«« รับรางวัล 5ส. ดีเด่น »»
home/news
Page