ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน พ.ค. พ.ศ. 2554
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน เม.ย. พ.ศ.2554
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน มี.ค. พ.ศ. 2554
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน ก.พ. พ.ศ. 2554
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน ม.ค. พ.ศ. 2554
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2553
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน พ.ย. พ.ศ. 2553
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน ต.ค. พ.ศ. 2553
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน ก.ย. พ.ศ. 2553
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน ส.ค. พ.ศ. 2553
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน ก.ค. พ.ศ. 2553
ผลการประเมินกิจกรรม 5ส. เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2553


สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744
UTCC  Office of the University Registrar  126/1  Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400.     Telephone : 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879     Facsmile : 0-2692-3744