ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 5ส. ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
ก่อนทำ - หลังทำ (Before -After)

home/next
home/next
สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744

UTCC  Office of the University Registrar  126/1  Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400. Tel. : 0-2697-6000 ต่อ 6870-6879  Fax. : 0-2692-3744