ภาพการจัดทำกิจกรรม 5ส. สำนักทะเบีัยนและประมวลผล
(ภาพกิจกรรม 5ส. ก่อนทำำ)
home/next
ภาพการจัดทำกิจกรรม 5ส. สำนักทะเบีัียนและประมวลผล
(ภาพกิจกรรม 5ส. หลังทำำ)
     
home/next
สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744

UTCC Office of the University Registrar  126/1  Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400. Tel.: 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879  Fax. : 0-2692-3744