คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประจำปีการศึกษา 2554
 
       
นางสลิลทิพย์ รุ่งโรจน์ทรัพย์ ประธานคณะทำงาน
นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ญศศิธร คณะทำงาน
นางน้อย พลายประเสริฐ คณะทำงาน  
นางเพ็ญศรี จั่นนุ้ย คณะทำงาน  
นางสุพิชญาณ์ จันทราสุริยารัตน์ คณะทำงาน  
นายภาธร อิศะรัต คณะทำงาน  
นายวิรุลย์ ชัยเกษม คณะืำทำงานและเลขานุการ  
 
 
   
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744
UTCC  Office of the University Registrar  126/1  Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400.     Telephone : 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879     Facsmile : 0-2692-3744