คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประจำปีการศึกษา 2553
 
       
นางสลิลทิพย์ รุ่งโรจน์ทรัพย์ ที่ปรึกษา
นางปริณดา ดำมะณี ประธานคณะทำงาน
นางศิริพร ศรีมูล คณะทำงาน  
นางเพ็ญศรี จั่นนุ่ย คณะทำงาน  
นางพรพิมล บูรณสิงห์ คณะทำงาน  
นางสาวจันทิภา นีลเสวี คณะทำงาน  
นางสมศรี ศาสตร์สวัสดิ์ คณะทำงาน  
นา่งสาวขอพรชนก เรือนดวง คณะทำงาน  
นางสาวดวงพร จุติวิภาวีกุล คณะทำงาน  
นางนัยนา สาริกานนท์ คณะืำทำงานและเลขานุการ  
   
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744
UTCC  Office of the University Registrar  126/1  Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400.     Telephone : 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879     Facsmile : 0-2692-3744