คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประจำปีการศึกษา 2552
 
       
นางสลิลทิพย์ รุ่งโรจน์ทรัพย์ ที่ปรึกษา
นางปริณดา ดำมะณี ประธานคณะทำงาน
นางศิริพร ศรีมูล คณะทำงาน  
นางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์ คณะทำงาน  
นางพรพิมล บูรณสิงห์ คณะทำงาน  
นางสุพิชญาณ์ จันทราสุริยารัตน์ คณะทำงาน  
นายจุติ ลิขิตพงศธร คณะทำงาน  
นา่ยอุดม พงศาวลีนุกูลกิจ คณะทำงาน  
นางสาวสุภาีณี อยู่สมบูรณ์ คณะทำงาน  
นางนัยนา สาริกานนท์ คณะืำทำงานและเลขานุการ  
   
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744
UTCC  Office of the University Registrar  126/1  Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400.     Telephone : 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879     Facsmile : 0-2692-3744