คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประจำปีการศึกษา 2551
 
       
นางสลิลทิพย์ รุ่งโรจน์ทรัพย์ ที่ปรึกษา
นางสาวรุ่งนภา ปักษี ประธานคณะทำงาน
นางปริณดา ดำมะณี คณะทำงาน  
นางดวงเนตร ทิพย์พิทักษ์ คณะทำงาน  
นางศิริพร ศรีมูล คณะทำงาน  
นางรัชนีวัลย์ ภิรมย์วงศ์ คณะทำงาน  
นายพรพิมล บูรณสิงห์ คณะทำงาน  
นา่งวรนุช กลิ่นเนตร์ คณะทำงาน  
นางสาวสุภาีณี อยู่สมบูรณ์ คณะทำงาน  
นางสาวขอพรชนก เรือนดวง คณะืำทำงานและเลขานุการ  
นางนัยนา สาริกานนท์ คณะืำทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744
UTCC  Office of the University Registrar  126/1  Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400.     Telephone : 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879     Facsmile : 0-2692-3744