คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประจำปีการศึกษา 2550
 
       
นางสลิลทิพย์ รุ่งโรจน์ทรัพย์ ที่ปรึกษา
นางพรรณี ขันธหัตถ์ ที่ปรึกษา
นางดวงเนตร ทิพย์พิทักษ์ หัวหน้าคณะทำงาน  
นางปริณดา ดำมะณี รองหัวหน้าคณะทำงาน  
นางสาวสมพร สิริพัฒนดิลก กรรมการ  
นางวรนุช กลิ่นเนตร์ กรรมการ  
นางน้อย พลายประเสริฐ กรรมการ  
นา่งสาวรุ่งนภา ปักษี กรรมการ  
นางพรพิมล บูรณสิงห์ กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวสุภาณี อยู่สมบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744
UTCC  Office of the University Registrar  126/1  Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400.     Telephone : 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879     Facsmile : 0-2692-3744