คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประจำปีการศึกษา 2548
 
       
นางสลิลทิพย์ รุ่งโรจน์ทรัพย์ ที่ปรึกษา
นางพรรณี ขันธหัตถ์ ที่ปรึกษา
นายพิบูลย์ นาคสีดี ประธานคณะทำงาน  
นางปริณดา ดำมะณี รองประธานคณะทำงาน  
นางน้อย พลายประเสริฐ คณะทำงาน  
นายสมศักดิ์ หิรัญลลิต คณะทำงาน  
นางทิพวรรณ หว่างไพรี คณะทำงาน  
นา่งวรนุช กลิ่นเนตร์ คณะทำงาน  
นางสาวจันทิภา นีละเสวี คณะทำงานและเลขานุการ  
นางเพ็ญศรี จั่นนุ้ย คณะืำทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
   
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744
UTCC  Office of the University Registrar  126/1  Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400.     Telephone : 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879     Facsmile : 0-2692-3744