»» ประธานคณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. สำนักทะเบียนและประมวลผล ««
ปีการศึกษาี 2548
ปีการศึกษา 2549
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีกปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
 
คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส.
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประธานคณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส.
สำนักทะเบียนและประมวลผล
» คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. สทป. ปีการศึกษา 2554  
» คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. สทป. ปีการศึกษา 2553
» คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. สทป. ปีการศึกษา 2552
» คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. สทป. ปีการศึกษา 2551
» คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. สทป. ปีการศึกษา 2550
» คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. สทป. ปีการศึกษา 2549
สลิลทิพย์
ปริณดา
ปริณดา
รุ่งนภา
ดวงเนตร
ดวงเนตร
พิบูลย์
» คณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. สทป. ปีการศึกษา 2548
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
                 
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-374